STROKOVNI SVETI

Socialni demokrati Velenje smo v želji, da članicam in članom naše občinske organizacije omogočimo aktivno participacijo pri izvajanju politike našega mesta, ustanovili strokovne svete. V okviru delovanja strokovnih svetov želimo naše članice in člane aktivno vključiti v delovanje naše politične organizacije in narediti čim več dobrih projektov za Velenjčanke in Velenjčane.

Strokovni sveti SD Velenje so stalna posvetovalna delovna telesa
Kontinuirano in strokovno poglobljeno spremljajo izvajanje programa SD Velenje.
Pripravljajo strokovne rešitve za delo predsedstva in svetniške skupine.
Na podlagi programa stranke se strokovno opredeljujejo do zakonskih predlogov in drugih dokumentov, preden so predmet obravnave v Svetu Mestne občine Velenje.
Članice in člani posameznega sveta, glede na svoja področja dela, sodelujejo pri oblikovanju strokovnih stališč v stranki in predstavljajo podlago za odločanje v okviru strankinega delovanja.

STROKOVNI SVET ZA SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA VPRAŠANJA

Naše aktivnosti temeljijo na spremljanju stanja socialne problematike ter ugotavljanju bistvenih vsakdanjih težav, s katerimi se srečujejo prebivalke in prebivalci naše občine.

V okviru zmožnosti in pristojnosti izvajamo projekte s področja socialne politike.

Novice

Naše aktivnosti so usmerjene v reševanje socialnih težav generacijsko različnih slojev prebivalstva. Mlade želimo spodbujati in jim zagotavljati enakopravne možnosti izobraževanja, saj si lahko na ta način najenostavneje širijo osebno integriteto ter krepijo zavest življenjskega samodejnega ustvarjanja. Starejšim generacijam nakazujemo smeri in možne načine reševanja socialne stiske v obliki pravic, ki jim pripadajo glede na njihov socialni status. Dejstvo je, da v Mestni občini Velenje deluje veliko število socialnih ustanov, na katere se lahko obrnete. Člani SSZSZV nudimo t. i. informacijsko podporo z usmerjanjem in napotki reševanja socialnega statusa.

SSZSZV želi s svojimi aktivnostmi krepiti medsebojno spoštovanje in zaupanje. Le s skupno medsebojno pomočjo lahko omogočimo vsem prebivalcem dostojno in človeka vredno življenje. Mi verjamemo v svoje delo, imamo močno voljo in veliko idej. Naše delo je »odprte narave«, zato vabimo vse, ki želite pomagati, da nam posredujete svoje ideje, poglede in delite z nami svoja znanja ter izkušnje.

Hkrati vas želimo pozvati, da spremljate naše aktivnosti in se na nas obrnete v primeru, da se znajdete v socialni stiski.

Pri nas ne boste naleteli na gluha ušesa. Tukaj smo za vas in skupaj zmoremo vse!

Tilen Fatić,
predsednik Strokovnega sveta za socialna in zdravstvena vprašanja

STROKOVNI SVET ZA GOSPODARSKI RAZVOJ

Strokovni svet za gospodarski razvoj je posvetovalno delovno telo, ki strokovno poglobljeno spremlja izvajanje programa stranke na gospodarskem področju, pripravlja strokovne rešitve za konkretne lokalne projekte in se strokovno opredeljuje do vseh predlogov, pobud in idej državnih organov, organov lokalnih skupnosti, organov stranke SD ter posameznikov glede gospodarskega razvoja lokalne skupnosti. Članstvo v svetu je namenjeno članom stranke SD, njenim simpatizerjem, pa tudi vsem ostalim zainteresiranim, ki bi želeli preko sveta pomagati pri gospodarskem razvoju lokalne skupnosti.

Organiziramo različne dogodke (strokovne posvete, izobraževanja, okrogle mize, družabna srečanja ipd.), na katerih se obravnavajo posamezna aktualna vprašanja in problemi s področja gospodarstva.

Mark Molnar,
predsednik Strokovnega sveta za gospodarski razvoj
Image Description

Posvet o razvoju in pomenu turizma v Mestni občini Velenje in Šaleški dolini

V Strokovnem svetu za gospodarski razvoj se zavzemamo ZA

Nudenje čim boljših pogojev za poslovanje gospodarstvas strani lokalne skupnosti.

Nudenje potrebnih in dobrodošlih informacij mladim podjetnikom, ki bodo samostojno stopali na podjetniško pot; ali preko spletne strani, aplikacije, e-pošte, foruma,…; povezali se bomo z Zavodom za zaposlovanje (informiranost o tekočih projektih, razpisih, ugodnostih…, Ministrstvom za gospodarstvo (morebitni projekti, razpisi).

Čim prejšnjo izgradnjo 3. razvojne osi.

Nadaljnji razvoj turizma(velenjska plaža, športni turizem, Pikin festival, povezava turizma in kulture v mestni marketing, …).

Izgradnjo podjetniške cone Stara vas.

Nadaljnji razvoj SAŠA Inkubatorja.

Uresničevanje lokalnega programa stranke SDna gospodarskem področju.

Image Description

STROKOVNI SVET ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT

Strokovni svet za šolstvo, kulturo in šport (SSŠKŠ) je posvetovalno delovno telo, ki kontinuirano in strokovno poglobljeno spremlja izvajanje programa stranke na področju šolstva (od predšolskega obdobja), kulture in športa. Člani strokovnega sveta pripravljajo strokovne rešitve za konkretne lokalne projekte in se strokovno opredeljujejo do vseh predlogov, pobud in idej državnih organov, organov lokalnih skupnosti, organov stranke SD ter posameznikov.

V strokovnem svetu za šolstvo, kulturo in šport območne organizacije SD Velenje sodelujejo člani, ki so strokovno ali laično povezani s tematiko strokovnega sveta.

Cilj in namen našega strokovnega sveta je reševanje težav prebivalcev lokalne skupnosti, obravnavanje pobud, organiziranje tematskih stojnic, delavnic, okroglih miz, konstruktivnih debat s področja šolstva, kulture in športa.

Irena Poljanšek Sivka,
predsednica Strokovnega sveta za šolstvo, kulturo in šport
Image Description

Stojnica Sožitja z obiskom predsednika države Boruta Pahorja


STROKOVNI SVET ZA OKOLJE IN PROSTOR

Image Description

ČISTO + ZELENO = VELENJE, 14. aprila 2018 na Cankarjevi ulici v Velenju


Novice

Strokovni svet za okolje in prostor je posvetovalno delovno telo, ki kontinuirano in strokovno poglobljeno spremlja izvajanje programa stranke na področju okolja in prostora, pripravlja strokovne rešitve za konkretne lokalne projekte in se strokovno opredeljuje do vseh predlogov, pobud in idej državnih organov, organov lokalnih skupnosti, organov stranke SD ter posameznikov.

V strokovnem svetu za okolje in prostor območne organizacije SD Velenje sodelujejo člani, ki so strokovno ali laično povezani s tematiko strokovnega sveta.

Cilj in namen našega strokovnega sveta je reševanje težav prebivalcev lokalne skupnosti, obravnavanje pobud, organiziranje tematskih stojnic, delavnic, okroglih miz, konstruktivnih debat s področja okolja in prostora.

Ana Kočar,
predsednica Strokovnega sveta za okolje in prostor