Janja Rednjak

MAMA, ŽENA, SOCIALNA DEMOKRATKA, SVETNICA SD VELENJE, KANDIDATKA ZA POSLANKO

Janja Rednjak

Sem aktivna ustvarjalka političnega življenja na lokalni in državni ravni. Skrb za ljudi in želja po korenitih spremembah v Sloveniji, ki bodo omogočale ljudem človeku dostojno življenje in lepšo prihodnost, so me pripeljale do odločitve, da kandidiram za poslanko v Državnem zboru.

image

ZAKAJ KANDIDIRAM?

Za kandidaturo za poslanko v Državnem zboru sem se odločila, ker imam dovolj energije, znanja in izkušenj, da s svojim delom in čisto preteklostjo brez političnega nahrbtnika pripomorem k boljšemu življenju in prijaznejši in napredni družbi.

Kot prostovoljka inkoordinatorka namreč na terenu med ljudmi pogosto slišim zahteve po korenitih spremembah v Sloveniji. Zahteve so več kot upravičene, ker sedanja vlada vodi Slovenijo v napačno smer. Ljudje si želimo drugačno Slovenijo, združeno v sedanjosti in obrnjeno v prihodnost.

Vedno manj je namreč medsebojnega spoštovanja in razumevanja, preveč dejanj nasilja in ustrahovanja, ki so zagrešena nad posamezniki, ki uveljavljajo svojo svobodno mišljenje in izražanje. Zato je zame pomembenoptimističen pogled v prihodnost.

O tem me je naučilo življenje.

Soočenje z boleznijo me je – kot mater takrat dveh majhnih sinov- postavilo pred težko preizkušnjo, iz katere pa sem zaradi močne volje, borbenosti, želje po življenju, predvsem pa zaradi brezmejne podpore družine in pomoči zdravnikov izšla kot zmagovalka.

Zaradi bolezni, ki je še vedno moja spremljevalka imam danes pogum, iskren čut do ljudi, odgovornost do sebe in do vas.

Moja vizija je napredna, odprta Slovenija, je vizija dobrega življenja v našem kraju. Da se bomo vsi ljudje počutili svobodne in varne. Slovenija mora biti pripravljena odgovoriti na prava vprašanja. Socialni demokrati smo pripravljeni. Pripravljena sem tudi jaz, da s svojim poslanstvom vrnem Sloveniji varnost, blaginjo in uspeh.

Spoštovani v kolikor je tudi za vas pomembna prihodnost demokracije, si želite sprememb in želite, da se sliši glas iz naše Šaleške doline v Državnem zboru Republike Slovenije, prosim vse volivke in volivce v 8. volilnem okraju (del občine Velenje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Velenje Center desni breg, Podkraj-Kavče, Velenje Staro Velenje, Pesje, Bele Vode, Gaberke, Gorenje, Lokovica, Plešivec, Ravne, Skorno-Florjan, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje), da me na volitvah podprete in glasujete zame.

MOJA VIZIJA JE NAPREDNA, ODPRTA SLOVENIJA, JE VIZIJA DOBREGA ŽIVLJENJA V NAŠEM KRAJU.

Image Description
image

O MENI.

V lokalni skupnosti sem aktivna na mnogih področjih.

Sem predsednica strokovnega sveta za socialna in zdravstvena vprašanja SD, članica Ženskega foruma SD SAŠA in svetnica v MO Velenje. Na državnem nivoju pa sem članica predsedstva SD Slovenije in koordinatorka 5. volilne enote. Sem predsednica ZB za vrednote NOB KO Vinska Gora, predsednica Društva bolnikov z osteoporozo Šaleške doline, dolgoletna prostovoljka pri projektu Donirana hrana v Mestni občini Velenje in prostovoljka v različnih nevladnih organizacijah, v okviru katerihsodelujem na področju Ljubljane, lokalnem področju v Velenju in Občini Šoštanj, kjer izvajam delavnice za krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin, prav tako pav okviru projektov nevladnih organizacij ževrsto letrazveseljujem otroke iz socialno šibkejših družin. V času epidemije sem bila na terenu med ljudmi. Pomagala sem starejšim, ki v tistem trenutku niso imeli nikogar, z dostavo hrane in zdravil iz Lekarne in jim namenjala toplo in prijazno besedo.

Strpnost, solidarnost, pravičnost, medsebojno spoštovanje, prostovoljstvo so zame vrednote, nujne za sobivanje na primerni kulturni in socialni ravni. To so vrednote socialne demokracije, ki jih tudi sama živim in udejanjam.

Zdravje dostopno vsem

V javnem zdravstvu moramo denarna sredstva bolj učinkovito organizirati in preganjati korupcijo.Sedenje zdravnikov na dveh stolih v zasebnem in javnem sektorju se mora zaključiti. Socialni demokrati želimo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s prenosom virov v obvezno zavarovanje in spremembami sistema doplačil ter eventuelno hkratno uvedbo prispevka za dolgotrajno oskrbo. Zavzemala se bom zato, da ljudje dobimo pravočasno pomoč v javnem sistemu, v katerega plačujemo vsi. Socialni demokrati predlagamo 30-dnevni rok za specialistični pregled. Moja prioriteta bo med drugim zboljšanje vodenja javnih zdravstvenih zavodov, z normativi in standardi za opravljanje storitev in predvsem večjo odgovornost vodstev. V Šaleški dolini se bom na državnem nivoju zavzela tudi zato, da bolnišnica Topolšica ohrani status regionalne bolnišnice, ki jo občanke in občaniše kako potrebujemo. Za dobro delovanje zdravstvenega sistema je potrebno doseči dogovor o plačah, ki pa nikakor ne smejo vzpostaviti novih krivic. Ni pravično da se plače dvigujejo le za zdravnike v najvišjih plačnih razredih pozablja pa se na vse ostale. Od zdravnikov z najnižjimi plačami do medicinskih sester in tehnikov ter vsega ne medicinskega osebja. Digitalizacija v zdravstvu danes žal pomeni preveč dela v administraciji in premalo posvečanja pacientom. Naraščajoče administrativno obremenjevanje, negativno vpliva na strokovnost in varnost dela osebnega zdravnika in vseh zaposlenih pri delu z bolniki. Žal čas, ki bi ga morali posvetiti bolnikom, namenjajoizpolnjevanju birokratskih zahtev. Tudisama si želim ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s prenosom sredstev na osnovno zavarovanje, zavedati se moramo, da gre tukajza javna sredstva, merila morajo biti zelo jasna in transparentna, zavarovalnica mora skrbeti za interese zavarovancev. Treba je tudi natančno opredeliti, kaj so standardne storitve in kaj dobi tisti, ki plačuje nadstandardne.

Prihodnost dela

Boj za pravico vseh do dela in pravice, ki izhajajo iz dela, ostaja temeljno poslanstvo socialne demokracije.Danes se soočamo s prekarnostjo, porastjo brezposelnost, izkoriščanjem zaposlenih. Vse dogovore kako bomo živeli in delali v prihodnje je treba reševati s partnerskim in ne izključujočim socialnim dialogom, vendar pa ne na račun zniževanja socialnega standarda ljudi, delavskih pravic, družbene solidarnosti in varovanja temeljnih človekovih pravic. Sem zagovornica delitve dobička med zaposlene in zagovarjam učinkovit sistem ugotavljanja zavarovanja in zmanjševanja poklicnih bolezni in izboljšanja varnosti pri delu. Izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladi. To je pojav, ki ga je nujno treba zaustaviti ter zanj poiskati učinkovite rešitve. Preko nujnega znižanja obdavčitve plač, še posebej visokih, je potrebno poskrbeti, da bodo delodajalci v Sloveniji lažje zaposlovali visoko izobraženi kader, ki je tudi glavni tvorec dodane vrednosti. Vsi vemo, da trenutno razpisana študijska mestane sledijo na praktično noben način potrebam trga dela, zato je treba bolj povezati izobraževalni sistem, še posebej visoko šolstvo, s potrebami trga dela.

Varna starost

Staranje prebivalstva ima neposreden vpliv na stroške na področju zdravstva, pokojnin, dolgotrajne oskrbe in drugih. Potrebno je zagotoviti varno starost, dohodek in oskrbo.V stranki SD se bomo zavzemali za enotno košarico storitev dolgotrajne oskrbe do katerih je upravičen uporabnik z enako dostopnostjo na območju celotne države. Prav tako moramo zagotoviti zadostno število kakovostnih kadrov za izvajanje dolgotrajne oskrbe vključno s sistemom vključevanja prostovoljstva, ki pa ne nadomešča ampak dopolnjuje strokovno organizirano dolgotrajno javno oskrbo. V Šaleški dolini je potrebno še naprej ohraniti pomoč družini na domu, ki vsebuje socialno oskrbo na domu. Pomoč je namenjena upravičencem z zagotovljenimi bivalnimi in drugimi osnovnimi pogoji za bivanje na svojem domu in imajo potrebo občasne pomoči. Sama se vedno bolj zavedam, kako pomembna je kakovost življenja starostnikov v institucionalnem varstvu. Za mnoge je nastanitev v domu starejših občanov edina izbira, ko oslabijo in ne morejo več skrbeti sami zase. Odločitev za namestitev v dom je vse prej kot enostavna, zato je treba v vseh domovih obvezno imeti strokovno usposobljen kader s področja zdravstva, zdravstvene nege in spoštovati načela dostojnega življenjaslehernega stanovalca v domu. Domovi za starejše namreč večinoma postajajo negovalne bolnišnice, saj sprejemajo stanovalce neposredno iz bolnišnic, ki od tam prihajajo zaradi težkega zdravstvenega stanja. Dopolniti je treba tudi število zdravnikov in diplomiranih medicinskih sester. Po pogovoru z zaposlenimi izvem, da ponoči delata po en bolničar negovalec in tehnik zdravstvene nege, stanovalcev pa je dvesto. Nedopustno je, da moratasprejemati tako veliko odgovornost za toliko ljudi, pri čemer je jasno, da ti ne morejo dobiti vsega. To so zelo slabi delovni pogoji in prevelika odgovornost za zaposlene, to pomeni, da sistem kot tak absolutno ne deluje.Tudi potreba po oskrbovanih stanovanjih je vedno večja. V Velenjugradimo oskrbovana stanovanja in graditi jih bo potrebno tudi v prihodnje. Gradnjo je potrebno razširiti tudi na občino Šoštanj in Šmartno ob Paki. Vedno več starejših pomeni namreč tudi večjo obremenitev domov za starejše in potrebo pomoči potrebnim starostnikom. Zato se bom zavzemala za oskrbovana stanovanja saj so namenjena starejšim, ki sami ne morejo več v celoti skrbeti zase, ob tem pa lahko ob pomoči strokovnega osebja še vedno živijo razmeroma samostojno. Stanovanja in okolica morajo biti v celoti prilagojena potrebam bivanja starejših, tudi osebam na invalidskih vozičkih. Oskrbovana stanovanja ustrezajo predvsem potrebam starostnikov po zasebnosti in ohranjanju avtonomije, kakršno so imeli doma, hkrati pa jim nudijo varnost, saj je ves čas zagotovljena pomoč na daljavo. Zato mora biti zagotovljena pomoč, ki vključuje osnovno oskrbo, socialno oskrbo in gumb klic v sili. Želim si, da bi dejansko zaživelo tudi medgeneracijsko sobivanje. Tukaj gre predvsem za spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in izvajanje skupnih dejavnosti. Medgeneracijski odnosi temeljijo na vzajemni pomoči in povezovanju mladih in starejših v skupne aktivnosti. Takšno povezovanje spodbuja večje razumevanje in spoštovanje med generacijami ter krepi samopodobo. S podpiranjem medgeneracijskega sodelovanja in izmenjavo znanj med mlajšo in starejšo generacijo presegamo predsodke med njimi in dosegamo večjo povezanost.

Ukrepi socialne politike

Za ublažitev posledic nastale krize je bistveno, da Slovenija še naprej zagotavlja ustrezen sveženj socialnih prejemkov in nadomestil. Socialni demokrati lahko samo skupaj z vami omogočimo nov začetek. Zato je posebno pozornost je treba nameniti starejšim, ženskam in mladim, pri katerih so bile stopnje tveganja revščine ali socialne izključenosti že pred krizo višje od povprečja EU. Socialni transferji so še vedno pomemben dejavnik zmanjševanja tveganja revščine. Krepiti je treba programe socialne aktivacije in možnost vključitve na trg dela za dolgotrajne prejemnike denarne socialne pomoči preko javnih deli (zaposlovanje starejših nad 55 let). Projekt socialna aktivacija ne sme biti odvisna od evropskih sredstev, ampak mora biti v rednem programu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost. Zavedati se moramo, da projekt pomembno prispeva k izboljšanju socialne problematike tudi vnaši SAŠA regiji , saj se skozi njega aktivno rešujesocialne problematike posameznikov, veliko pozornosti pa se namenja tudi informiranju, motivaciji in podpori za opolnomočenje ter dvig različnih funkcionalnih in delovnih kompetenc, socialne mreže, stikov in pridobivanje novih spretnosti in znanj. Cilj je doseči reaktivacijo in integracijo posameznikov v družbene sisteme ter jih ponovno vključiti na trg dela. Delodajalec z vključitvijo v projekt socialne aktivacije pridobi možnost, da svoj potencialni bodoči kader nauči potrebnih znanj in si s tem zagotovi delavca, ki ga potrebuje. Dokončati je potrebno reorganizacijo centrov za socialno delo (predvsem delo svetov CSD),ki ne opravljajo pravega nadzora s krepitvijo strokovne anatomije socialnih delavk in delavcev in vsebinsko prenovo s povečanim obsegom programov namenjenih za reševanje osebnih in družinskih stisk. Zavzemala se bom, da se poveča prisotnost socialnih delavcev na terenu, ker sem pričana ,dase zaradi stisk in strahu pred izključenosti iz družbe osebe, ki potrebujejo pomoč ne želijo izpostaviti. Kot družba se moramo tudi naučiti sprejemati drugačnost, jo spoštovati in tudi ceniti kot del življenja. Pomagati ljudem, ki pomoč potrebujejo in biti človek do ljudi. Potrebno je povečanje kapacitet v vrtcu Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki za vključitev vseh otrok, ki potrebujejo varstvo. V Državnem zboruse bom zavzemala za podpiranje nadstandardnih programov v osnovnih šolah za vse učence, zavedati se moramo, da si žal revščina in socialna izključenost slej ko prej podata roko.

Invalidi

V Sloveniji se še vedno soočamo s prepočasnim procesom krepitve oskrbe in nastanitve invalidov v skupnosti.S podporo različnih socialnovarstvenih programov prispevamo k večji socialni vključenosti uporabnikov v lokalno okolje in širši družbeni prostor. Socialni demokrati si bomo še naprej prizadevali vzpodbujanje zaposlovanje invalidov, kot najboljši način njihove socialne aktivacije. V naši dolini se bom zavzemala tudiza večje vključevanje invalidov na trg dela in razvoj storitev socialnega vključevanja in tukaj ne smemo pozabiti, da imamo različne ranljive skupine; invalide, otroke in mladostnike z ovirami, osebe s težavami v duševnem zdravju, starejše nad 65 let, mladostnike po zaključenem rejništvu ali bivanju v zavodu inotroke s posebnimi potrebami. Moja prioriteta bo tudi pomoč staršem otrok s posebnimi potrebami.Potrebno jezakonsko urediti, daotroci oziroma njihovi zastopniki dobijo več podpore in svetovanja s strani države. Prav tako je potrebno zakonsko urediti zaščito invalidov pred izgubo službe.

Izstop regije izpremoga

Prehod moramo znati izkoristiti kot priložnost za prestrukturiranje, ne glede na letnico pričetka zapiranja Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj. Uspešni bomo, če bomo navzven in do državnih organov nastopali poenoteno, Občina Šoštanj, TEŠ, Premogovnik Velenje, SAŠA gospodarska zbornica in SAŠA obrtno podjetniška zbornica. Davek, ki ga je plačala Šaleška dolina zato, da je država bila kvalitetno in cenovni primerno oskrbljena z električno energijo je ogromen. Energetsko lokacijo v Velenju in Šoštanju je potrebno ohraniti. Kaj se bo na njej v prihodnje dogajalo je izziv predvsem za premogovnik in termoelektrarno in v manjši meri tudi HSE. Na tej lokaciji je potrebno: ohraniti najmanj 2000 delovnih mest ;sprejetje obeh zakonov, izobraževanja zaposlenih; za nova podjetja potrebujemo tudi nova znanja; nadomestiti je potrebno odvečna delovna mesta za rudarje, zagotoviti socialno varnost za vse, za zaposlene, otroke, družine…. Ne smemo dopustiti, da bodo zaposleni na Premogovniku in v Tešu zaradi osebnih interesov nekaterih politikov in države živeli v revščini. Poleg tega je potrebno že sedaj okviru socialnovarstvenih programov zagotoviti in preučiti različneoblike pomoči posameznikom in skupinam, ki se bodoznajdli v socialni stiski. Za današnjega človeka je delo na delovnem mestu v premogovnikuVelenje in Termoelektrarni Šoštanj izjemno pomembno. Zaposleni tukaj preživijo polovico svojega časa.S sodelavci so celo več skupaj kot z zakoncem in svojimi otroki. Delovni položaj ima za posameznika družbeni in psihološki pomen, zato v primeru izgube službe ne ogroža le ekonomskega položaja ampak je povezano tudi s psihičnimi pretresi, z občutkom manj vrednosti pred zaposlenimi. Brezposelnost za delo sposobnih ljudipa ne pomeni samo izgube prepotrebnih znanj inveščin, ampak povzroča v družbi tudi nastanek novega pojava – velike skupine ljudi, ki s izrinjeni na rob družbenega dogajanja in se počutijo ogoljufane, nesrečnem nekoristne, brezvoljne ali celo agresivne do družbe, ki jih je pahnila v takšne situacijo. Pri tej skupini s negotov pojavita problema socialne izključenosti in revščine. Tega si v Šaleški dolini ne želimo in ne smemo dovoliti. Nedopustno je da zaradi osebnih interesov posameznikov in družbe postanemo dolina duhov!

Infrastruktura

Varnost v prometu predstavlja enega ključnih dejavnikov, ki vplivajo tudi na načrtovanje in razvoj sodobne infrastrukture. V prometni infrastrukturi še vedno ni prišlo do ustreznega sprejema sistemskih rešitev, ki bi zagotovile stabilnost financiranja vzdrževanja, obnov in izgradnje nove infrastrukture predvsem na področju cest. Skozi Velenje, neposredno ob stanovanjskih blokih poteka z osebnim in tovornim prevozom najbolj obremenjena in dotrajana Šaleška cesta. Prav tako je v naši dolini (Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki), kar nekaj državnih cest, ki so dotrajane in potrebne obnove. Zagotovo bo z nastajajočo hitro cesto, delež tovornega in osebnega prevoza skozi našo dolino potekal v zmanjšanem obsegu a je kljub temu pomembno, da v prihodnih desetletjih tako imenovano hrbtenico prometnih tokov , tako v prometu potnikov kot tovora prevzamejo železnice. Pomembno je pospešitev izgradnje javne polnilne infrastrukture za alternativne vire goriva za osebna vozila in tovorna vozila ter vozila namenjena prevozu potnikov v javnem potniškem prometu. Da se bo več ljudi odločilo za uporabo javnega prevoza, mora biti zagotovo javni prevoz biti cenovno ugodnejši od vožnje z avtomobilom, omogočati mora hitre povezave, biti pogost in učinkovito povezljiv.

Odgovorno ravnanje z vodo

Načrtovanje trajnostne rabe in varstva voda mora temeljiti na principu varovanja vodnih ekosistemov in na nivoju povodij. Prizadevati si moramo za zmanjševanje onesnaževanja zaradi odvajanja nevarnih snovi v vodotoke in vodne ekosisteme. S tem bomo zagotovili dobro kakovost vode, ki bo zagotavljala oskrbo ljudi s pitno vodo. V Šaleški dolini je potrebno je prenehati s politiko klasične gradnje protipoplavnih objektov, treba je upoštevati vodni prostor in s prostorskimi plani preprečiti gradnjo objektov na poplavnih območjih. Torej je v Velenju, Šoštanju in Šmartnem ob Paki v prihodnje potrebno upoštevati ukrepe za zmanjševanje poplavne ogroženosti z ne gradbenimi ukrepi. Potrebno je začeti z obnovo reguliranih vodotokov in ponovno vzpostavljanje mokrišč.

Kmetijstvo

Občina Šoštanj in občina Šmartno ob Paki imata zelo dobre pogoje za razvoj kmetijstva, živinoreje, sadjarstva. Imajo tudi dobre strokovnjake. Zato je potrebno kmetijstvo maksimalno podpirati na tem področju saj lahkov skupni povezavi z zagotavljanjem oskrbe turizma ustvarimo več tisoč delovnih kvalitetnih in trajnih delovnih mest. Spodbujati je potrebno pridelave in predelave na način s krepitvijo ukrepov n aktivnostmi za zmanjšanje kemizacije v kmetijstvu in živilski industriji. Spodbujati je potrebno lastne hrane in obdelovanje manjših obdelovalnih površin.

Digitalizacija

Edini način, ki omogoča uporabo digitalizacije, kot družbeni in razvojni dejavnik je vključujoč način, ki ne bo pustil nikogar zadaj. Tehnološki napredek mora biti dostopen vsem in povsod. To lahko zagotovimo z dobro digitalno infrastrukturo in ustrezno digitalno opolnomočenim prebivalstvom. Ne glede na to, kje živimo, koliko smo stari ali kakšno izobrazbo imamo, mora vsak od nas imeti možnost in tudi znati izkoristiti vse priložnosti, ki jih digitalizacija ponuja

image
image

»Od ljudi za ljudi! Samo Dobro!«

image Description
image Description
image Description
image Description
image Description
image Description
image Description
image Description
image Description
image Description