Program Socialnih demokratov Velenje

Nova vizija za Slovenijo.

Ideja. Načrt. Ljudje.

Program SD: Samozavestna Slovenija

Slovenija in svet se spreminjata. Še nikoli nismo bili soočeni s toliko neznankami za prihodnost kot sedaj. Za nami je trpka izkušnja krize, pred nami negotovost. Slovenijo moramo pripraviti na izzive prihodnosti. Kriza nas nikoli več ne sme ujeti nepripravljene. Zato potrebujemo jasno smer za razvoj. Potrebujemo dogovor o prihodnosti.

Zato zastavljamo novo vizijo. Slovenijo želimo v osmih letih po ključnih merilih, ki kažejo na vse vidike kakovosti življenja, trajnostnega razvoja, inovativnosti, socialne in ekonomske uspešnosti, umestiti med najboljše na svetu.

To je ambicija, s katero želimo povezati Slovenijo in v uresničenje nove etape naših ciljev vključiti vso ustvarjalnost, znanje, delo in energijo naših ljudi. Naša prioriteta je jasna – delo za državljanko in državljana.

V družbi želimo vzpostaviti novo zaupanje. Okrepiti želimo sposobnost države, vlade in institucij, da bi uresničili pričakovanja ljudi. Da državljankam in državljanom zagotovimo varnost v vseh življenjskih obdobjih in okoliščinah. Da okrepimo znanje in kompetence vseh generacij, da bo Slovenija usposobljena za priložnosti pred nami. Da izenačimo življenjske priložnosti vsakogar. Da pomagamo drug drugemu, da skrbimo drug za drugega. Da izoblikujemo boljše poslovno okolje in dvignemo poslovno kulturo. Da podpiramo ustvarjalnost in kulturo, ker sta temelj naše identitete in uspešnosti. Da razvijamo in inoviramo, ker vodita k blagostanju. Da zaščitimo našo naravo in saniramo škodljive poteze preteklosti. Da dvignemo ugled Slovenije v svetu, njenemu glasu za mir in sodelovanje pa damo težo napredne in zgledne države. Vse to hočemo narediti, ker hočemo dvig kakovosti življenja. Za vse.

V uspehu Evropske unije kot edinstveni ideji svobodnega, pravičnega in solidarnega življenja v skupnosti, ki presega nacionalne meje in razlike, vidimo predpogoj za uresničitev naših ciljev. Kot proevropska država želimo z več pravičnosti, solidarnosti in enakosti pomladiti evropsko idejo in ji dati nov zagon.

Verjamemo, da bo Slovenija med najboljšimi na svetu takrat, ko bo v polni meri zagotavljala svobodo, enake možnosti, blaginjo in varnost vsem njenim državljankam in državljanom, in bo skupnost živela in delovala solidarno in povezano. Biti človek človeku. Živeti in pustiti živeti. Izenačevati možnosti prihodnjih generacij. Prizadevati si, da v vsem, kar delamo in kakor živimo, za seboj puščamo svet boljši in lepši za vsakogar. To je socialna demokracija. Ideja o družbi, ki daje možnosti in koristi vsem ljudem.


pajkovaKje smo in kam gremo?

Analiziramo vse ključne primerjalne kazalnike razvoja. Pri marsikaterem od teh kazalnikov je Slovenija že v vrhu (trajnostna konkurenčnost, socialna pravičnost), pri kakšnem (poslovanju, zaznava korupcije, zadovoljstvo in sreča) pa bistvo bolj v ozadju. Za cilj si postavljamo, da Slovenijo v osmih letih po ključnih kazalnikih, ki kažejo na vse vidike kakovosti življenja, trajnostnega razvoja, inovativnosti, socialne in ekonomske uspešnosti, umestimo med prvih deset držav sveta.

Menimo, da ima Slovenija za to vse možnosti. Ključna orodja za takšen razvojni preboj vidimo v znanju in kompetencah naših ljudi ter v legi Slovenije v srcu Evrope. Zato, da dosežemo vizijo, potrebujemo nov razvojni model, posodobljeno družbeno infrastrukturo in učinkovito, upravljavsko sposobno državo.

Graf: Uvrstitev Slovenije in skandinavskih držav na izbranih lestvicah.

10 ciljev samozavestne Slovenije.

Z novo vizijo hočemo povezati Slovenijo in v njeno uresničenje vključiti vso ustvarjalnost, znanje in delo naših ljudi.

Slovenija potrebuje nov razvojni model.

Potrebujemo boljše vodenje in upravljanje.

Javne storitve so ključ za vključujoč razvoj in enake možnosti vseh (šolstvo, znanost, zdravstvo, javna infrastruktura, kultura).

Uspemo lahko zgolj kot odprto, inovativno gospodarstvo.

Ključno je vključujoče delovanje, povezovanje, sodelovanje, novi modeli in prakse.

Napredek je mogoč le ob povečanem zaupanju v medčloveških in institucionalnih odnosih.

Nosilci oblasti in oblastnega odločanja, kot tudi vsi drugi deležniki, morajo prevzemati za svoje delo odgovornost.

Za sprostitev ustvarjalnih potencialov je potrebno odpraviti prenormiranost in odvečno birokracijo.

Želimo Slovenijo svobodnih in odgovornih ljudi.

1. Rast, ki koristi vsem.

S celovitim gospodarskim programom in stabilnostjo gospodarskega okolja bomo skrbeli za nadaljevanje gospodarske rasti. Slovenskim podjetjem bomo aktivno odpirali poti na nove trge. Povezovali bomo slovensko znanost z gospodarstvom, da ustvarimo nove inovativne rešitve. Spodbujali bomo povezovanje podjetništva, da bo skupaj sposobno ponuditi izdelke in storitve na svetovnih trgih. Podpirali bomo investiranje v nove tehnologije in v nova znanja, nove poslovne in ekonomske modele, kot so sodelo, souporaba, ekonomska demokracija. Z digitalizacijo bomo poskrbeli za razvoj inovativnosti in podjetništva, državljanom pa omogočili boljše javne storitve. Uveljavili bomo obvezno udeležbo delavcev pri dobičku. Poskrbeli bomo za vzdržne in stabilne javne finance, s programskim proračunom poskrbeli za optimizacijo porabe javnega denarja za najboljše možne učinke, z javnimi vlaganji in partnerstvi pa poskrbeli za kakovost naše javne infrastrukture.

2. Odlično organizirana Slovenija.

Država, sposobna uresničiti priložnosti in aktivirati vse ustvarjalne sile ljudi, da skupaj poskrbimo za blaginjo, pravičnost, varnost in krepitev naših možnosti. Zato napovedujemo samozavestno vodenje vlade. Okrepili bomo vključenost vseh v procese odločanja, še posebej socialnega partnerstva in sodelovanja med generacijami. Delali bomo na tistem, kar nas združuje. Motivirali bomo ustvarjalnost vseh v družbi. Državo bomo smiselno organizirali, da bo iz razpoložljivih virov ustvarjala najboljše rezultate. Zmanjšali bomo birokracijo in prenormiranost. Z novimi cilji bomo Sloveniji dali nov elan.

3. Slovenija, aktivna za boljšo Evropo in svet.

Evropska ideja ni mrtva. Peša pa njeno uresničevanje in prilagajanje sodobnim izzivom. Zato Socialni demokrati ponujamo jasno usmeritev: Evropo za ljudi. Evropo, ki bo pogumnejša pri ustvarjanju solidarnosti med ljudmi. Evropo, kjer bodo na prvem mestu njeni državljani. Evropo, ki bo stavila na izobrazbo in inovativnost, delovna mesta, gospodarsko rast, ohranjanje okolja in bogastvo kulturne raznolikosti. Evropo, kjer bodo tudi velike multinacionalke brez izjem plačevale odmerjene davke. Evropo, ki bo sposobna preglasiti prebujanje nacionalizmov in ekstremizmov. Evropa, ki bo močan in verodostojen glas za spremembe v svetu. Zato si bomo prizadevali za krepitev Evropske unije v svetu, za njeno enotnost in povezanost, za učinkovitejši sistem evropske varnosti, za boljše odnose s sosedi in za več sodelovanja v soseščini. Ob tem bo Slovenija razvijala strateška partnerstva z državami, s katerimi nas družijo skupni interesi, predvsem na področju gospodarstva, znanosti, varnosti in sodelovanja za mir in vladavino prava. Zunanjo politiko bomo spreminjali tako, da bomo z njo učinkovito uveljavljali svoje svoje interese, v prvi vrsti varnost, povezanost s svetom in gospodarske priložnosti. Aktivna zunanja politika gradi uspešnost države z izgradnjo njenega ugleda v svetu in povezuje vse udeležence. Z načrtnim vodenjem bomo okrepili prepoznavnost Slovenije in svet približali našim ljudem, gospodarstvu, znanosti, športu in kulturi.

4. Slovenija brez revščine.

Odprave revščine se bomo lotili s sistemskimi ukrepi spodbujanja vključujoče gospodarske rasti, ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest, z višjo minimalno plačo in s pravičnim in dostopnim sistemom socialne zaščite. Minimalno plačo bomo redefinirali tako, da ne bo samo presegla praga revščine, ampak bo vsem za pošteno opravljeno delo zagotovila pošteno plačilo za človeka dostojno življenje. S progresivnim sistemom obdavčenja in sistemom socialne varnosti bomo  ustavili povečevanje socialnih razlik. Ključno je, da imajo vsi enake možnosti. Poskrbeli bomo, da v družbi ne bo lakote in da bo država zagotavljala varstvo in pomoč vsem v stiski, še posebej otrokom, družinam, invalidom in starejšim. Ukinili bomo varčevalne posege ZUJF-a.

5. Naložbe v znanje in sposobnosti Slovenije.

Okrepitev sposobnosti, znanj in kompetenc za 21. stoletje. Za uspešno ekonomijo, za zdravo in pametno družbo. Zato bomo znatno povečali vlaganja v znanost in raziskovanje ter s tem zagotovili tehnološki in gospodarski preboj med družino najrazvitejših držav. Okrepili bomo okrepili financiranje javnega izobraževalnega sistema, motivirali k učenju v vseh življenjskih obdobjih, dvignili dostojanstvo, avtoriteto in motiviranosti učiteljskega poklica ter spodbudili strokovno razpravo o kurikulumu, ki bo novim generacijam omogočil najučinkovitejšo pot do znanj in kompetenc v spreminjajočem se svetu. Pripravili bomo program brezplačnega vrtca.

6. Zdravstvo brez čakalnih dob.

Enak dostop do vseh oblik zdravljenja brez čakanja in brez privilegijev. Zdravstvo, ki ga ne obvladujejo lobiji, ampak človečnost! S sprejemom zdravstvene zakonodaje in prenovo upravljanja javnega zdravstva bomo zagotovili enako dostopnost in pravičnost javnega zdravstvenega sistema, da vsem ljudem zagotovimo pomoč in oskrbo takrat, ko jo potrebujejo. Napovedujemo radikalen program za odpravo čakalnih vrst, okrepitev javnega zdravstvenega zavarovanja, ki mora pokriti vse stroške zdravljenja zavarovancev, sanacijo izgub javnih zdravstvenih institucij in enoten sistem naročanja zdravil in medicinske opreme.

7. Javne storitve za enake možnosti vseh.

Kakovostne javne storitve, da vsem ljudem zagotovimo preskrbo z dobrinami, ki morajo biti javno dobro in zato dostopne vsem. Javni servis imamo zato, da zagotavlja skupne potrebe vsem ljudem v družbi. Zato je vitalnega pomena za družbeni napredek. Odločeni smo, da okrepimo njegove sposobnosti. Prizadevali si bomo za nov plačni sistem, ki bo nagrajeval dobro opravljeno delo, za novo uradniško kulturo, osredotočeno na potrebe državljanov, za smiselno reorganizacijo državne uprave, za boljše upravljanje javnih institucij in investicij, za decentralizacijo in prenos pristojnosti bližje k ljudem.

8. Odločen premik k trajnostnem razvoju.

Slovenija ima relativno ohranjeno in zaščiteno naravno okolje, a tudi vrsto izzivov, da zagotovimo vsem ljudem zdravo življenjsko okolje. Zato je treba trajnostni razvoj vključiti v izvajanje vseh državnih politik. Zeleni značaj Slovenije je ena od naših ključnih prednosti. Zato napovedujemo enovito politiko upravljanja s prostorom, naravnimi viri, sanacije okolja, za zdravo hrano in zdravo življenjsko okolje, energetiko s poudarkom na obnovljivih virih energije, novo organiziranost ter skupnostno skrb na področju preventive in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Okrepili bomo sposobnost Slovenije, da se v največji meri samostojno preskrbi s pitno vodo, zdravo hrano in energijo.

9. Čas je za mlade.

Ustavili bomo potrebo mladih po begu v tujino z ustvarjanjem pogojev za njihovo življenje doma. Prenovljena stanovanjska politika bo s kombinacijo modela stanovanjskih zadrug, prehodnih stanovanj in investicij v stanovanja po zgledu Dunaja omogočila rešitev bivanjskega vprašanja. Istočasno bomo mladim omogočili pogoje za razvoj lastnih idej s spodbudnim okoljem za razvoj zagonskih podjetij, inovativnih oblik sodelovanja in sodela. Mladim  bomo omogočili vstop v okrepljeni javni sektor in jim pomagali pri iskanju novih priložnosti, ki se bodo pojavile zaradi povečanega investicijskega vlaganja države in gospodarstva. Za celostno koordinacijo razvoja politike za mlade bomo imenovali državnega sekretarja.

10. Pravična in varna družba.

Verjamemo, da Slovenija lahko postane zgled solidarne, povezane in inovativne družbe, ki bo zagotavljala ljudem varnost v vseh pomenih. Za novo soglasje o naših ključnih vrednotah solidarnosti, pravičnosti in poštenja, da z njimi prenovimo družbene odnose in institucije. Da bodo pravice vseh spoštovane in uveljavljane, da bo vsakomur zagotovljeno dostojno delo, enake možnosti, varnost v vseh življenjskih obdobjih, sodelovanje in solidarnost celotne skupnosti.

Da se bo Slovenija sposobna obraniti in zavarovati pred vsemi sodobnimi varnostnimi tveganji in oblikami groženj, kot so kibernetski napadi, terorizem in podnebne spremembe, potrebujemo vzdržen in učinkovit sistem za zagotavljanje varnosti ljudi in države, vključno z našim sodelovanjem v sistemu kolektivne varnosti v Evropi in svetu. Slovenija za odzivno in učinkovito zaščito države in svojih ljudi potrebuje strateško vodeno posodobitev sistema nacionalne varnosti, tako da bodo akterji v okviru nacionalno-varnostnega sistema, kot so Slovenska vojska, Policija in celoten sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sposobni hitrega, odločnega in usklajenega odziva na vse varnostne grožnje.


Upravljanje s prihodnostjo.

Z novo vizijo hočemo povezati Slovenijo in v njeno uresničenje vključiti vso ustvarjalnost, znanje in delo naših ljudi.

Slovenija in Evropa se morata bistveno bolj kot doslej posvetiti upravljanju vseh vrst tveganj, če želimo zagotoviti dolgoročni napredek, varnost in blaginjo celotne družbe. Potrebujemo boljše upravljanje in boljšo medsebojno organizacijo, če se hočemo učinkovito soočiti s problemi, jih preseči in uresničiti cilje.

Naraščajoča neenakost

Zmanjševanje neenakosti je za nas eden največjih družbenih izzivov tako doma kot v svetu. Koncentracija bogastva in moči v rokah peščice predstavlja eno od ključnih tveganj. Potrebna je pravičnejša prerazporeditev bremen v družbi, obenem s krepitvijo srednjega razreda, ki je v zadnjem desetletju nosil največja bremena krize.

Pri tem mislimo na neenakosti vseh vrst, med drugim v dohodku in premoženju, pri dostopu do javnih storitev, zaradi regionalnih razlik in zaradi korupcije in klientelizma. Ključna lastnost neenakosti je njeno samodejno pospeševanje, saj neenakost ustvarja in poglablja nove neenakosti. Če kot družba tega ne znamo prepoznati, omiliti ali odpraviti, se bodo razlike v družbi povečevale. To usodno vpliva na enakost možnosti in enakopravnost vseh ljudi. Ker smo zavezniki skladnega razvoja, kjer imajo vsi ljudje enake možnosti za socialno napredovanje, vpliv na demokratične procese in samouresničevanje, neenakost v družbi vidimo kot ključni problem in ključno oviro pri napredovanju družbe.

Demografski izzivi

Čeprav danes tega še ne zaznavamo neposredno, bo v prihodnosti eden ključnih razvojnih izzivov demografska slika Slovenije in s tem povezana starajoča se družba.

Trendi v pričakovanem trajanju življenja in rodnosti namreč kažejo, da bo v Sloveniji že do leta 2030 pomembno upadel delež prebivalstva v starosti med 20 in 64 let, (manj bo torej delovno aktivnih ljudi), povečal pa se bo delež starejših od 65 let. Manj bo torej delovno aktivnih ljudi, s tem pa se bomo spopadali s pomanjkanjem delovne sile in na drugi strani s poviševanjem izdatkov za socialno skrb. Spremenjena razmerja med mladimi, srednjo in starejšo generacijo bodo močno vplivala na posameznike, družine, gospodarstvo in družbo kot celoto. Zahtevane bodo prilagoditve na številnih področjih. Dolgoročne projekcije kažejo, da bodo javni izdatki za financiranje sistemov socialne zaščite do leta 2060 v Sloveniji ob nespremenjenih politikah dosegli četrtino BDP. Izdatki za pokojnine se bodo pri nas povečali najbolj med vsemi državami Evropske unije. Kot družba moramo s prenovo kulture in javnih storitev zagotoviti starejšim pomoč, sočutje, pozornost in razumevanje.

Demografskih izzivov se bomo lotili multidisciplinarno, s celostno povezavo medgeneracijske solidarnosti, dolgotrajne oskrbe, zdravstvenega varstva, pokojninske varnosti, socialnih storitev, novih modelov bivanja in spodbujanja aktivne starosti.

Tehnološke spremembe

Obenem se v svetu dogaja industrijska revolucija 4.0, ki bo z digitalizacijo, robotizacijo in umetno inteligenco radikalno spremenila dosedanje načine dela in ustvarjanja. Spreminjala in izginjala bodo delovna mesta, kot jih poznamo danes, nastajala pa bodo nova, za katera danes sploh še ne vemo. S tehnološko revolucijo in novimi poslovnimi modeli prihaja do družbenih sprememb, ki bodo predrugačile ustaljene načine vsakdanjega življenja, dela in preživljanja prostega časa, pa tudi družbenih razmerij. Te spremembe moramo predvideti in jih vključiti v načrtovanje politik. Prvi izziv za Slovenijo je, da postane del novega industrijskega vlada. To zahteva posodobitev naše informacijske infrastrukture in visoko kakovost digitalnih storitev po vsej državi, še posebej pa nadaljnji sistematičen razvoj kreativnih industrij, novih poslovnih modelov, digitalnih in tehnoloških rešitev. Slovenijo želimo razvijati kot regionalno središče digitalne ekonomije.

Spremenjene potrebe po znanju

To od nas zahteva, da sedanje in nove generacije pripravimo in usposobimo za spremembe. Slovensko šolstvo zato potrebuje pametno nadgradnjo, da bo sposobno razvijati osebnosti, talente, znanja in kompetence za 21. stoletje, hkrati pa bo sposobno že v najzgodnejših letih blažiti socialne razlike, ki nastajajo zaradi razlik v socialnem ali kulturnem kapitalu okolja otrok. Naš cilj je okrepitev znanja in kompetenc vseh generacij, da bo Slovenija opolnomočena za priložnosti pred nami. Da izenačimo življenjske priložnosti vsakogar.  Pri tem ne gre samo za to, da bodo nove generacije znale uporabljati prihajajoče tehnologije, ampak da jih bodo znale tudi ustvarjati in razvijati nove trende. Aktivne generacije želimo motivirati za sistematično vseživljenjsko učenje, da usvojijo drugačna znanja in veščine, ki jih bodo potrebovali v prihodnosti zaradi spremenjene narave dela. Vse to pomeni pospešena vlaganja v raziskave in razvoj, da bomo kot družba in ekonomija sposobni nadoknaditi in držati korak z najrazvitejšimi družbami v svetu in učinkovito izkoristiti nove globalne priložnosti.

Samobitnost v globalnem svetu

Pospešena ekonomska in kulturna globalizacija zahtevata nov načrt za ohranjanje in krepitev nacionalne in kulturne identitete. Ob tem tehnološke spremembe prehitevajo družbeni vrednostni sistem. Družbe z visoko razvito in sistemsko ustrezno podprto kulturo se mnogo uspešneje soočajo z izzivi današnjega časa, so bolj odprte in tolerantne, sočutne in demokratične, pretočne in ustvarjalne, lažje in z manj težavami se povezujejo z drugimi in uveljavljajo v svetu.

Kultura in umetnost sta temeljni razvojni dejavnik ustvarjalne, demokratične, novim pobudam odprte družbe, dejavnik oblikovanja moderne nacionalne identitete in kakovosti življenja ter trdne družbene povezanosti, ki omogoča razvoj slovenskega narodnega značaja kot odprtega in vključujočega, ki se povezuje v svet in se ne boji spoznavanja in poglabljanja odnosov z drugimi.

Varnostna tveganja

Varnost vidimo širše: ne le kot odsotnost nasilja, ampak kot človekovo svobodo, ki se odraža v ekonomski, socialni, zdravstveni, izobraževalni ali kibernetski varnosti. Samo celostno gledanje na varnost jo dejansko tudi zagotavlja.

Živimo v svetu nove realnosti mednarodnih odnosov. Vojne in konflikti, terorizem in radikalizem ter zaton primata mednarodnega prava pospešujejo svetovna neravnotežja ter ogrožajo varnost in stabilen mednarodni okvir za razvoj in napredek. Tem tveganjem se pridružujejo še novodobne oblike nevarnosti, kot so podnebne spremembe, kibernetski napadi, vdori v posameznikovo zasebnost in hibridne oblike sovražnosti. Svetovni red kaže nezmožnost učinkovitega odzivanja na te izzive. Trendi kažejo, da se v mednarodnih odnosih namesto povečanja globalne odzivnosti na izzive vračamo k bilateralnim principom, ki utemeljujejo moč ne z argumenti, ampak vojaškimi potenciali in gospodarskim protekcionizmom. Miselnost hladne vojne je ponovno prisotna med ZDA in Rusko federacijo, s čimer je ohromljeno delovanje OZN. Državi modernizirata svoj jedrski arzenal in nakazujeta odstop od temeljnih mednarodnih sporazumov, ki so zadnja desetletja varovali svetovni mir. Ob tem tudi Kitajska svoj ekonomski potencial vse bolj dopolnjuje z vojaškim.

Naša primarna naloga je, da zavarujemo državo in svoje ljudi, da bodo živeli v skladu z lastnimi hotenji, hkrati pa skupaj z drugimi naprednimi državami razvijamo in krepimo zavezništvo za mednarodno pravo, demokratično in mirno reševanje sporov ter aktivno soočanje človeštva z globalnimi izzivi. Slovenijo in Evropo vidimo v krogu tistih progresivnih sil, ki s povezano akcijo odpravljajo vzroke mednarodnih konfliktov in neenakosti, kot so podnebne spremembe, pomanjkanje naravnih virov, terorizem, ekstremizmi, nerazumevanje med kulturami in civilizacijami, kibernetske grožnje, revščina, lakota, gospodarska neravnotežja in vojne.

Kriza evropskega povezovanja

Evropska unija se sooča z nizom zaporednih kriz. Gospodarski krizi je sledila dolžniška kriza, z njo pa usihanje evropske solidarnosti in poglabljanje razlik med evropskim severom in jugom. Nova varnostna tveganja so skupaj z migrantsko krizo ošibila skupni vrednostni sistem, na katerem je zgrajena evropska ideja. Povsod po Evropi se krepijo nacionalizem, ekstremizem in različni populizmi. Utrjuje se prepričanje, da je Evropska unija neoliberalni projekt za zaščito interesov in agende korporacij.  Takšnemu razumevanju moramo postaviti alternativo, zgrajeno na izgradnji napredne, socialne, pravične in varne evropske družbe s poglabljanjem demokracije in doslednim uresničevanjem človekovih pravic. Evropski ideji moramo dati nov zagon!

Razvojni in okoljski problemi

Trajnostni razvoj razumemo kot koncept delovanja družbe, ki omogoča družbeno in okoljsko samoobnavljanje. To zahteva takšen družbeni razvoj, ki uravnava različne potrebe in interese, da se zagotavlja družbena in naravna skladnost. Za nas je to temeljni princip, ki terja upoštevanje ne le okoljske dimenzije, pač pa tudi razmerja v družbi in v mednarodnih odnosih. Gre za implementacijo načela »živi in pusti živeti«, ki uresničuje koncept posameznikove svobode in solidarnosti. Podnebne spremembe, omejenost naravnih virov in neenak dostop do ključnih življenjskih in ekonomskih dobrin zahtevajo, da trajnostni razvoj vgradimo v način delovanja na vseh področjih v družbi, da omogočimo prihodnjim generacijam vsaj take pogoje in možnosti, kot jih imamo sami.

Izgubljeno zaupanje

Skupnost obstaja, dokler jo povezujejo skupna prepričanja, vrednote in interesi. Spremenjen način življenja vodi v vse večjo individualizacijo družbe. Po eni strani imamo najboljši dostop do informacij, po drugi pa se izgubljamo v poplavi neresnic. Ob tem smo priča omejeni sposobnosti in verodostojnosti političnih struktur, da zagotovijo družbene spremembe v skladu s pričakovanji ljudi. Vse to poglablja krizo zaupanja v Sloveniji in v svetu. Če hočemo povrniti sposobnost družbe, da načrtovano uravnava svoj razvoj, moramo v družbi vzpostaviti novo zaupanje. Zato je treba okrepiti sposobnost države, vlade in institucij, da uresničijo realna pričakovanja ljudi, da jim ljudem zagotovimo varnost v vseh življenjskih obdobjih in okoliščinah.
Naroči se na e-novice!

Če se naročite na e-novice SD Velenje, boste vedno dobro obveščeni! Skozi vse leto vas bomo seznanjali z zanimivimi informacijami iz našega okolja.

Potrjujem


Pristopna izjava

Iskreno smo veseli, da se želite včlaniti v stranko Socialnih demokratov.

Včlani se


Podjetniški kotiček

Podjetniški kotiček je spletni portal, ki vam pomaga do aktualnih informacij. Tu najdete vse, kar morate vedeti, če ste podjetnik ali pa se šele odločate za samostojno podjetniško pot!

Podrobneje