Vprašanja in pobude svetniške skupine SD Velenje na 3. seji Sveta Mestne občine Velenje

13-05-2019
Na aprilski 3. seji Sveta Mestne občine Velenje sta svetnika SD Velenje dr. Adnan Glotić in Anita Lemež Kljajič podala naslednji pisni vprašanji oziroma pobudi. Objavljamo odgovore Uprave Mestne občine Velenje.

Član sveta dr. ADNAN GLOTIĆ je podal naslednje vprašanje:

V javnosti se je pred kratkim odprla razprava na temo najemanja storitev čiščenja za potrebe MOV in njenih zavodov, kar je sicer splošna praksa marsikje v javnem sektorju in pa tudi širše. Zanima me ali se v okviru MOV (upravna zgradba, zavodi, šole,...) čiščenje izvaja izključno v okviru outsourcinga oz. ali se dela kje izvajajo tudi z neposredno zaposlenimi? Kakšni so sicer vsebinski razlogi oz. prednosti, ki utemeljujejo koncept najemanja storitev čiščenja (v konkretnih primerih, kjer se dejansko izvaja), pred neposrednim zaposlovanjem v obstoječih pogojih dela?

ODGOVOR:

V Upravi Mestne občine Velenje vsako leto skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo izvedemo postopek javnega naročila »Čiščenje poslovnih prostor MO Velenje na okolju prijazen način«. Za preteklo leto je bila sklenjena pogodba za navedene storitve v znesku 121.968,52 evrov (z vključenim DDV) za devet objektov. V obseg pogodbe so vključena dnevna, tedenska, mesečna in letna generalna čiščenja, od enostavnih čiščenj do najbolj zahtevnih čiščenj na višini, vsa potrebna čistila in ves sanitarni potrošni material. Zaposlenih čistilk oziroma čistilcev nimamo in prav tako posebej ne nabavljamo čistil in sanitarnega materiala. Zaradi raznovrstnih vrst čiščenja v omenjenih objektih je racionalneje najemati čistilni servis.
Trenutno smo v izvedbi javnega naročila čiščenja za obdobje enega leta. Javno naročilo se izvaja skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo, upoštevane so tako okoljske kot socialne zahteve. Upoštevane pa so tudi zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (uporaba čistil in sanitarnega materiala na okolju prijazen način).
Prav tako smo pred pričetkom javnega naročila preverili smernice za javno naročanja storitev čiščenja podane s strani Ministrstva za javno upravo in upoštevali navodilo Sekcije čistilcev objektov pri GZS, pri čemer smo ugotovili, da glede na določen normativ čiščenja (NORMATIV ČIŠČENJA – 1200 m2 na čistilko na 8 ur), nikakor ne presegamo normativa, oziroma čistilke v osem urnem delovniku čistijo celo manjšo kvadraturo od določene.
V vzorcu pogodbe, ki je del javnega naročila so tudi pogodbena določila, ki zahtevajo preverjanje plačila socialnih prispevkov s strani naročnika, kot določa zakon, za prevzete delavke pa se preverja tudi plačilo nadur in je vzpostavljen nadzor nad izplačilom plač.
Prevzete delavke imajo zagotovljen obseg pravic delavcev, o vsaki spremembi se obvesti njihov sindikat. Čiščenje v objektih MOV z zunanjimi izvajalci se izvaja od maja 1992.
Vrtec Velenje izvaja postopek javnega naročanja »Okolju prijazne storitve čiščenja« skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo. Za preteklo leto je bila sklenjena pogodba za navedene storitve v znesku 204.032,64 evrov (z vključenim DDV) za 7505,00 m². V obseg pogodbe so vključena dnevna, tedenska, mesečna in letna generalna čiščenja, od enostavnih čiščenj do najbolj zahtevnih čiščenj na višini, vsa potrebna čistila in ves sanitarni potrošni material. Zaposlenih čistilk oziroma čistilcev v Vrtcu Velenje nimajo zaposlenih in prav tako posebej ne nabavljajo čistil in sanitarnega materiala. Zaradi različnih vrst čiščenja v omenjenih objektih je racionalneje najemati čistilni servis.
Pogodba s čistilnim servisom ima Vrtec Velenje sklenjeno do 31. 12. 2020 in do takrat je nimajo namena prekinjati, kar so nedavno raziskovali zaradi prejete okrožnice s strani Ministrstva.
Z načinom čiščenja z zunanjim izvajalcem so v vrtcu pričeli predvsem zaradi velikosti zavoda, razpršenosti in pomanjkanja kadrovske službe, ki bi še zmogla urejati zaposlovanje čistilk/čistilcev in vodenje delovnega procesa. Glede na okrožnico so začeli razmišljati tudi v tej smeri, da bi bili zaposleni pri njih, seveda pa je potreben natančen preračun vseh stroškov.
Na osnovnih šolah je delovno mesto čistilke sistemizirano in normirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – 1 čistilka na 900 m² površine. V primeru, da pride do daljše odsotnosti čistilke, si šole pomagajo z najemom čistilnega servisa za določen čas.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije in Uradu za družbene dejavnosti.

Članica sveta ANITA LEMEŽ KLJAJIČ je podala naslednje vprašanje:
Na podlagi pisnega dopisa sovaščanke podajam pobudo, da se na parkirišču Kidričeve ceste 57 označi parkirno mesto za invalide.

ODGOVOR:

Postopek prenosa zemljišča na Mestno občino Velenje, katerega lastnik je Gorenje gospodinjski aparati je v teku. Takoj, ko bo zemljišče vpisano v zemljiški knjigi kot last MOV, bomo izvedli zaris. Pred označitvijo parkirnega mesta mora upravnik bloka v katerem živi pobudnica, poslati vlogo za označitev, zraven pa priložiti soglasje stanovalcev.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Vprašanja in pobude svetniške skupine SD Velenje na 3. seji Sveta Mestne občine Velenje