[SOCIALNO VARSTVO]

7-11-2018
Velenje je mesto z izrazitim čutom za socialno odgovornost. Poseben doprinos predstavlja t. i. #socialnakošarica, nabor projektov, ki so zakonsko neobvezni, a jih Mestna občina Velenje financira s sredstvi občinskega proračuna, saj ti blažijo socialne stiske naših občanov ter omogočajo boljše življenjske pogoje. Med leti 2010 in 2017 je bilo v ta namen porabljenih približno 11,2 mio evrov.
V Velenju vsakomur zagotavljamo topel obrok in streho nad glavo

Javna kuhinja kot program Mestne občine Velenje za zagotavljanje socialnih storitev oskrbe deluje že od leta 2006. Namen programa je zagotovitev brezplačnega toplega obroka tistim občanom, ki ne dosegajo minimalnega standarda sredstev za normalno preživetje. Trenutno program oskrbe izvaja Dom za varstvo odraslih Velenje, ki dnevno pripravi približno 110 obrokov. Leta 2011 je bilo skupaj razdeljenih 5000 obrokov, sredstva Mestne občine Velenje na uporabnika so znašala 595 evrov. V letu 2017 je občina zagotovila 29.300 obrokov, kar znaša na uporabnika 1.334 evrov. V okviru delovanja javne kuhinje je poskrbljeno tudi za uporabnike zavetišča za brezdomne osebe. Te osebe imajo v okviru oskrbe zagotovljene tri obrokednevno. Program zavetišča se izvaja v občinski stanovanjski hiši na Cesti Simona Blatnika 21. Izvaja ga Društvo HIŠA, plačuje pa Mestna občina Velenje.

Enkratna denarna pomoč

Mestna občina Velenje že leta izplačuje enkratne denarne pomoči, kljub temu da to ni njena zakonska obveza. Pomoči so namenjene osebam, ki se znajdejo v težki finančni situaciji. Lokalna skupnost jim na ta način omogoča hitrejše in učinkovitejše reševanje nastalih težav. Od leta 2011 dalje je bila dodeljena pomoč 1905 upravičencem; izplačana jim je bila pomoč v skupni vrednosti 479.000 evrov. Socialno varstvo odraslih Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za
subvencioniranje stroškov storitve pomoči na domu povprečno v višini 75 % stroškov storitve za vse uporabnice in uporabnike. Za razliko od večine drugih občin Mestna občina Velenje namenja še dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci le določen odstotek cene storitve. V zadnjih osmih letih je Mestna občina Velenje tako poskrbela za več kot 585 starejših. Velenje je starosti prijazno mesto in cilj tega programa je izboljšanje kakovosti življenja starejših občanov. Skladno s tem se povečuje tudi višina sredstev, ki jih Mestna občina Velenje nameni subvencioniranju storitev za starejše. Če je bil v letu 2010 znesek na upravičenca še 1.848 evrov, je v letu 2017 zrasel na 3.139 evrov.

844 neprofitnih stanovanj

Mestna občina Velenje je od leta 2010 rešila 698 stanovanjskih problemov, v povprečju več kot 80 vsako leto. Občina ima 844 stanovanj, ki jih oddaja v neprofitni najem. Za primerjavo: v letu 2010 je bilo za reševanje stanovanjskih problemov na voljo 744 stanovanj. Zadnji javni razpis za dodelitev stanovanj v najem je bil objavljen v letošnjem letu. Poleg pridobivanja novih stanovanjskih enot sta pomembna tudi vzdrževanje in vlaganje v obstoječa stanovanja. Obseg sredstev, ki jih občina namenja za gradnjo, vzdrževanje in obnovo stanovanj, se povečuje: od 1.754.954 evrov v letu 2010 do 3.077.989 evrov v letu 2018. Občanom, ki izpolnjujejo predpisane kriterije, občina pomaga s subvencioniranjem najemnine za stanovanja. Višina sredstev se iz leta v leto povečuje. Leta 2010 je Mestna občina Velenje za subvencije namenila 126.608 evrov, letos pa več kot 400.000 evrov.

Obkroži 1 za Bojana Kontiča in 4 za listo SD Velenje
#Velenje #nadaljujmoskupaj #analizazadnjihosmihlet
[SOCIALNO VARSTVO]