Odgovori na pobude svetnikov - 22. seja Sveta Mestne občine Velenje

21-12-2021

Na 22. seji Sveta Mestne občine Velenje, ki je potekala v torek, 21. decembra 2021, sta svetnika SD Velenje Anita Lemež Kljajič in Mersad Dervišević podala naslednji pisni pobudi. Objavljamo odgovore Uprave Mestne občine Velenje.

Članica sveta Anita LEMEŽ KLJAJIČ je podala naslednji pobudi:
Podajam svetniško pobudo vezano na ureditev cestne površine pri Nakupovalnem centru Velenje. Pri izvozu iz parkirišča na lokaciji Nakupovalnega centra Velenje (Kidričeva cesta 2b) je že dlje časa poškodovana kanaleta in tudi del betonske obrobe. Dajem pobudo, da se sanira poškodovani del cestišča

PISNI ODGOVOR UPRAVE MOV:
Površina je v zasebni lasti in upravljanju etažnih lastnikov NC Spar Velenje. Že pred časom smo vzdrževalca opozorili na ta problem in da pokušajo čim prej sanirati
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
Podajam svetniško pobudo vezano na zagotavljanje varnosti pešcev v cestnem prometu. Na lokaciji Ceste na Jezero, bližina Letnega kina in parkirišča, je zarisan prehod za pešce. Gre za blagi ovinek, ki je iz obeh strani cestišča obdan z manjšo klančino. Dajem pobudo, da se za zagotovitev večje varnosti pešcev prehod dodatno opremi z utripajočimi lučmi ali se najde drugo primerna tehnična rešitev, ki bi voznike dodatno opozorila na previdnost in možnost prisotnosti pešcev.Na zgoraj imenovani cesti predlagam, da se prouči potreba po izrisu še enega prehoda za pešce na območju stičišča Ceste na Jezero in Levstikove ceste. Na tem območju prečka veliko ljudi promet na nedovoljen način. Ob cesti ni pločnika proti lokaciji jezera po katerem bi lahko pešci pot opravili do označenega prehoda za pešce.

PISNI ODGOVOR UPRAVE MOV:
Prehod v bližini Letnega kina je bil urejen sočasno z rekonstrukcijo ceste. Za ureditev je bila izdelana projektna dokumentacija, ki jo je potrdila Direkcija RS za infrastrukturo in recenzenti. Iz prometno – tehničnega vidika je prehod za pešce varen. Vseeno bomo vaš predlog posredovali upravljalcu ceste in preverili ali obstaja možnost ureditve še dodatnih varnostnih ukrepov. V križišču z Levstikovo cesto prehoda ni mogoče urediti, ker je frekvenca prečkanj premajhna za doseganje normativov. Za ureditev tega prehoda smo upravljalca ceste prosili že večkrat, a je bil odgovor vedno negativen.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Član sveta Mersad Dervišević je podal naslednji pobudi:
Na cesti pri stanovanjskem bloku Presernova 6 v Velenju je velika luknja, ki je nevarna za voznike. Dajem pobudo za ureditev stanja.

PISNI ODGOVOR UPRAVE MOV: Sanacija je bila urejena 8. 12. 2021.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Na Kožlju, ki je z strani naših občanov zelo priljubljena lokacija, imamo dotrajane in polomljene lesene klopi. Dajem pobudo, da se spomladi izvede pregled in uredijo te lesene mize ter stoli.

PISNI ODGOVOR UPRAVE MOV: Ker MO Velenje ni lastnik parcel na območju Kožlja, tudi ne urejamo infrastrukture na razgledni točki. Glede vaše pobude bomo stopili v kontakt s Planinskim društvom Velenje, ki vzdržuje obstoječe elemente in so jih postavili tudi v preteklosti.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Odgovori na pobude svetnikov - 22. seja Sveta Mestne občine Velenje