[MLADI]

8-11-2018
Velenje je mesto prijazno mladim! Mestna občina Velenje se že od leta 2012 ponaša z nazivom Mladim prijazna občina. Prejeti certifikat je dokaz, da se v našem mestu uspešno izvajajo ukrepi s področja mladinskih politik (participacije mladih, sistemskega ukvarjanja na področju mladine, izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih, mladinskega organiziranja, ipd.) hkrati pa obveza, da bomo te ukrepe še naprej izvajali in nadgrajevali.
Štipendiranje

Finančno podporo dijakom in študentom lokalna skupnost dodeljuje na podlagi sprejetega Odloka o štipendiranju, ki opredeljuje pogoje in upravičence za dodelitev štipendij. Štipendije lahko prejmejo študentjena razvojno prednostnih poklicnih usmeritvah v Mestne občine Velenje, izrazito nadarjeni študentje (specializacija, magisterij, doktorat) in študentje, ki s svojim aktivnim delovanjem v Mestni občini Velenje dvigujejo kvaliteto življenja ter sodelujejo z mladinskimi organizacijami, javnimi zavodi, društvi ali zvezami društev. Od leta 2010 dalje se je število upravičencev podvojilo, Mestna občina Velenje za štipendiranje vsako leto zagotovi približno 60.000 evrov.
V letu 2018 je Svet Mestne občine Velenje sprejel dopolnitev odloka, s katerim se dodeljuje štipendije tudi dijakom za deficitarne poklice. To je eden izmed ukrepov za zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela za tiste poklice, po katerih je povpraševanje delodajalcev največje, za zaposlitev pa ni ustreznega kadra. Mestna občina Velenje v ta namen v letu 2018 zagotavlja 40.000 evrov. Nabor deficitarnih poklicev na območju Mestne občine Velenje enkrat letno opredeli Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica.

Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline

Preko gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline skrbimo za razvoj ustvarjalnosti učencev in dijakov. V zadnjih dveh mandatih je bilo za ta projekt namenjenih 369.200 evrov, kar je 726 mladim raziskovalcem omogočilo izdelavo 415 raziskovalnih nalog. Evidentno je, da se vedno več mladih vključuje v gibanje, posledično pa nastaja vedno več kvalitetnih raziskovalnih nalog.

Mladinski svet Velenje

V Velenju je trenutno aktivnih 19 mladinskih organizacij, ki so hkrati tudi članice Mladinskega sveta Velenje. Za programe za mladino Mestna občina Velenje v letošnjem letu namenja 789.977 evrov.

SAŠA inkubator

Mestna občina Velenje je v letu 2014 odkupila 60 % poslovnega deleža družbe SAŠA inkubator, d. o. o., ter tako prevzela večinski delež v družbi. Oblikovala se je nova ekipa, ki je začela z aktivnostmi za transformacijo poslovnega okolja v Velenju s poudarkom na spodbujanju podjetništva pri mladih, kreativni industriji in odkrivanju neizkoriščenega gospodarskega potenciala.
V istem letu je bila Mestna občina Velenje uspešna pri prijavi na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in tako pridobila 1.319.573,40 evra nepovratnih sredstev za Podjetniški center Standard. Od leta 2015 je v SAŠA inkubatorju nastalo 30 novih podjetij. Od leta 2015 je bilo v SAŠA inkubator vključenih 49 podjetij, ki so ustvarila 44 novih delovnih mest in 964.750 evrov dobička. V programe SAŠA inkubatorja je bilo vključenih preko 200 podjetij.

Obkroži 1 za Bojana Kontiča in 4 za listo SD Velenje
#Velenje #nadaljujmoskupaj #analizazadnjihosmihlet