Imenovani člani odborov in komisij velenjskega občinskega sveta

19-12-2018
Včeraj je v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 2. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Na začetku seje, ki jo je vodil župan Bojan Kontič, so svetnice in svetniki potrdili zapisnik konstitutivne seje.

Članice in člani sveta so potrdili mandat novi članici občinskega sveta Mileni Mraz. Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje je na podlagi Sklepa o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata članu sveta, ki ga je na 1. seji sveta dne 4. 12. 2018 sprejel Svet Mestne občine Velenje in na podlagi katerega je prenehal mandat članu sveta Mestne občine Velenje Bojanu Kontiču, izvedla predpisani postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na listi Socialnih demokratov. Nova svetnica je svečano prisegla.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil predloge sklepov o imenovanju delovnih teles sveta. Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti.

V delovna telesa Sveta Mestne občine Velenje (odbore in komisije) so bili imenovani:

Nadzorni odbor Mestne občine Velenje: Rok Gril, Neca Dermol, Branka Vičar, Dalibor Nikić, Vlasta Globačnik, Darja Štraus in Matej Pečnik.

Komisija za statutarno - pravna vprašanja: predsednik Bojan Voh in člani Janja Rednjak, Andrej Kmetič, Jože Hribar, Sebastjan Apat, mag. Milena Pečovnik in Sara Marič.

Komisija za priznanja: predsednica Aleksandra Vasiljević in člani mag. Dragica Povh, Franc Kos, Andrej Kmetič, Drago Kolar, Marija Plazar in Teja Strgar.

Komisija za prošnje in pritožbe: predsednica Majda Gaberšek in člani mag. Karmen Grabant, Irena Poljanšek Sivka, Milena Mraz, Ida Podpečan, Vesna Kašnik in Janko Fink.

Odbor za gospodarstvo: predsednica Suzana Kavaš in člani Klemen Arlič, Mersad Dervišević, dr. Adnan Glotić, Branko Presečnik in Srečko Korošec.

Odbor za področje gospodarskih javnih služb: predsednik dr. Franc Žerdin in člani Marjana Marija Koren, Majda Gaberšek, Andrej Vrbec, Drago Kolar, Jožef Ograjenšek in Srečko Erjavec.

Odbor za področje negospodarskih javnih služb: predsednica Irena Poljanšek Sivka in člani Aleksandra Vasiljević, mag. Karmen Grabant, Iva Lilija, Rok Strahovnik, Andreja Krejan in Zlatko Bartolac.

Odbor za okolje in prostor: predsednik Dimitrij Amon in člani Joviša Kraljevič, Mihael Letonje, mag. Dragica Povh, Mersad Dervišević, dr. Adnan Glotić, Lidija Božič Mrkonjič, Milan Štrigl in Frančišek Tamše.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: predsednik Matjaž Pečovnik in člani Koloman Lainšček, Blaž Dukarič, Jožef Kandolf, Matija Blagus, Duško Supić, Iztok Oblak, Jožef Pečečnik in Maja Naraglav.

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin: predsednica Breda Kolar in člani Anita Lemež Kljajič, Janja Rednjak, Tjaša Oderlap, Saška Nežmah, Alojzija Rihtaršič in Žan Tajnik.

Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj: predsednik Andrej Vrbec in člani Joviša Kraljević, Asmir Bečarević, Andrej Tomovski, Ana Kočar in Koloman Lainšček.

Komisija za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije: predsednica Veronika Juvan in člani Milena Mraz, Anita Lemež Kljajič, Amadeja Martinšek in Fanika Koštomaj.

Komisija za mladinska vprašanja: predsednik Klemen Arlič in člana Tjaša Oderlap in Dejan Tomovski.