NOVICE ObO SD Velenje

9. seja Sveta Mestne občine Velenje

0 Komentarji
1516
27-10-2015

Danes, 27. 10. 2015 je v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 9. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Bojan Kontič.

Uvodoma so svetnice in svetniki soglasno sprejeli zapisnik 8. seje Sveta Mestne občine Velenje.  

Svetnice in svetniki so iz dnevnega reda 9. seje sveta umaknili 3. točko dnevnega reda Predlog Sklepa o razrešitvi člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in dnevni red razširili s štirimi točkami – Predlog Sklepa o razrešitvi člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Predlog Sklepa o razrešitvi predsednika in člana Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin; Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.


Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o razrešitvi predsednika in člana Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (razrešen svetnik Matej Jenko), Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (odstopil Vid Glinšek), Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod (imenovani Branko Smagaj, Alojz Hudarin in Mihael Letonje), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (imenovan dr. Adnan Glotić) in Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (odstopil Matej Jenko). Vse točke so bile sprejete. 


Direktor Uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori je svetnicam in svetnikom predstavil Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi delovnega mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja in Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Velenje.

S Sklepom o spremembi Sklepa o določitvi delovnega mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja se spreminja samo naziv delovnega mesta, in sicer se izven sistemizacije za določen čas, najdlje za čas opravljanja funkcije župana, sistemizira uradniško delovno mesto Svetovalec ter se določijo pravice in dolžnosti uslužbenca, ki bo zaposlen na tem delovnem mestu, glede na naziv tretjega kariernega razreda devete stopnje Svetovalec III. Sedanje sistemizirano uradniško delovno mesto Višji svetovalec II se ukine. Svetnice in svetniki so sklep sprejeli.


1507787_1042823449084464_6144684263219165378_n

Pri Predlogu Osnutka o spremembah in dopolnitvah Statuta Mestne občine Velenje gre zgolj za uskladitev določb statuta z določbami Zakona o lokalni samoupravi in s 143. členom Ustave RS ter za poenotenje izrazov. Na neusklajenost smo bili opozorjeni ob pregledu Statuta MOV s strani Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo. Svetniki so predlog osnutka potrdili.

Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015 in Predlog Sklepa o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je predstavila vodja Urada z razvoj in investicije Alenka Rednjak.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je svetnice in svetnike seznanil s Predlogom Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje in Osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah   Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v  Mestni občini Velenje, ki so ga svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog in ga sprejeli.


12047157_1042823525751123_2036030429519843262_n

S Predlogom Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje, ki ga je predstavil vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik,  se določa način izvajanja lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v mestni občini Velenje, z namenom zagotovitve zmanjšanja porabe električne energije ter zagotavljanja mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja skladno z veljavnimi predpisi. Zaradi zahteve po ureditvi javne razsvetljave v skladu z uredbo, je rešitev v temeljiti prenovi sistema s ciljem zmanjšanja rabe električne energije, vendar ne na račun zmanjšanja števila svetilk, temveč z uporabo najnovejših naprednih svetilk z visokim svetlobnim tokom in nizko rabo električne energije. Predlog odloka so svetnice in svetniki sprejeli.


12191860_1042783539088455_3980351217319713781_n

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je predstavil Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016.

12190936_1042823455751130_555894272939456319_n

Mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora je predstavila Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje, Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Selo in Predlog Občinskega programa varstva okolja za obdobje 2016 – 2020.

Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline je predstavila vodja Turistično informacijskega centra Velenje Urška Gaberšek. Osnutek odloka obravnava preimenovanje Šaleškega promocijskega centra v Zavod za turizem Šaleške doline in ureja status zavoda, razmerja med ustanoviteljema, soustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda. Namen ustanovitve zavoda je sistematično doseganje kakovostne in celovite turistične ponudbe ter spodbujanje in promocija razvoja trajnostnega turizma v Šaleški dolini.

Svetnice in svetniki so osnutek potrdili.

 19925_1042823452417797_6483045716278427419_n

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s Strategijo razvoja Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središča za obdobje 2015-2020 in Poročilom letnega in zimskega vzdrževanja, ter obnov cest v mestni občini Velenje.

0.0
Zadnja posodobitev: 28. oktober, 2015
Sorodne Novice: Tanja Fajon in Socialni demokrati prihajamo v Velenje Novinarska konferenca - predstavitev kandidata SD Velenje za nadomestne volitve župana MO Velenje 11. seja Sveta Mestne občine Velenje Svet za gospodarstvo SD Velenje opozarja na pravice delavcev ob prenehanju delovnega razmerja Svetniška skupina SD Velenje podpira oprostitev plačila najemnin za nepremičnine v lasti MOV Mestna občina Velenje prevzela skrb za 42 Slovencev nastanjenih v karanteni v Hotelu Paka Zdravstveni dom Velenje se sooča z velikim pomanjkanjem zaščitne opreme - podjetja prosijo za pomoč! Socialni demokrati Velenje podpiramo ukrepe za pomoč gospodarstvu v Mestni občini Velenje Mestna občina Velenje ohranja brezplačno pravno svetovanje Pogledi svetniške skupine SD Velenje na dogajanje v Mestni občini Velenje, september 2019
9. seja Sveta Mestne občine Velenje bojan kontič MOV SD Velenje svetniki

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017