3. seja Sveta Mestne občine Velenje

V torek, 28. februarja 2023, je v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 3. seja Sveta Mestne občine Velenje, na kateri so svetnice in svetniki sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, rebalans proračuna za leto 2023, Pravilnik o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje idr.

Zaprisegla nova članica Sveta Mestne občine Velenje Saša Nežmah

Svet Mestne občine Velenje je na 2. seji dne 17. 1. 2023 sprejel ugotovitveni sklep, da je Andreji Katič zaradi nezdružljivosti funkcije članice občinskega sveta z delom v občinski upravi prenehal mandat članice občinskega sveta. Na podlagi pisne izjave naslednje na listi Socialnih demokratov Saše Nežmah, da sprejema mandat članice sveta do izteka mandata, je Občinska volilna komisija dne 25. 1. 2023 izdala potrdilo o izvolitvi Saše Nežmah za članico občinskega sveta.


Kadrovske zadeve

V Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj so imenovali Edvina Babajića in Dimitrija Amona. Nov član Statutarno-pravne komisije je postal Nik Lemež, nova članica Komisije za prošnje in pritožbe pa Saša Nežmah. V Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška so imenovali Draga Kolarja, v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje pa Roka Planklja in Marka Pritržnika.

Nov energetski toplotni dodatek

Svetniki so na današnji seji sprejeli sklep o uvedbi novega energetsko toplotnega dodatka, s katerim želijo zaščititi socialno ranljive odjemalce toplotne energije iz daljinskega ogrevanja pred posledicami dviga cen energentov in življenjskih potrebščin. Dodatek v višini 30 evrov je namenjen za plačilo toplotne energije. Župan Peter Dermol je pojasnil, da bo pravilnik nadomestil subvencijo iz naslova najemnin za toplotno oskrbo. »S tem bomo dosegli, da bodo najbolj ranljive skupine prebivalcev dobile več finančne pomoči kot do zdaj. Subvencija je namreč bila 3,5 evra na mesec, energijski toplotni dodatek pa je 30 evrov na mesec, kar je bistvena razlika.«

V skladu s pravilnikom so upravičenci do energijsko toplotnega dodatka občani, ki:

- imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje,

- so zavezanci za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja za aktivno odjemno mesto pri Komunalnem podjetju Velenje na območju Mestne občine Velenje in

- so v tekočem letu upravičeni do enkratne izredne denarne pomoči Mestne občine Velenje. Energijsko toplotni dodatek lahko upravičenec prejme za mesece od 1. 2. do 30. 4. 2023.

Potrdili predlog sklepa o določitvi novih cen programov v Vrtcu Velenje

Cene programov vrtca v Mestni občini Velenje se od zadnjega povišanja ekonomske cene konec leta 2019 niso spreminjale, namreč razliko do polne ekonomske cene je pokrivala ustanoviteljica Mestna občina Velenje. V zadnjem obdobju so se stroški dela zaposlenih, živila in drugi materialni stroški kot so elektrika, ogrevanje itd. precej dvignili kar vpliva na metodologijo izračuna ekonomske cene vrtca, saj ti stroški predstavljajo glavnino cene vrtcev. Zaradi navedenih vzrokov je bilo potrebno ceno korigirati oz. dvigniti za 16,45 %. Dvig ekonomske cene, bo poleg dviga prispevka staršev, prinesel dodatno obremenitev tudi za občinski proračun, saj razliko do polne ekonomske cene krije Mestna občina Velenje. Iz tega razloga bo v letošnjem proračunu potrebnih dodatnih 1.188.640 EUR. Za normalno funkcioniranje vrtca in nenazadnje za kakovostno predšolsko vzgojo naših otrok je ta dvig cen vrtcev nujno potreben, zato smo v svetniški skupini SD Velenje omenjeni sklep in nove cene programov podprli.

Svetnica SD Velenje Irena Poljanšek Sivka o predlogu sklepa o določitvi novih cen vrtca: "Za nemoteno poslovanje in delovanje vrtca Velenje je povišanje cen nujno. Cene storitev in živil so skočile v nebo. Delavcem, zaposlenim v vrtcu Velenje pripadajo vse pravice, ki jih določa delovno-pravna zakonodaja. Njihovo poslanstvo je dragoceno, napredovanje pa upravičeno .Financiranje vrtcev bi se moralo urediti na državni ravni, zato smo hvaležni Peter Dermol, županu Mestne občine Velenje, predsedniku Združenja mestnih občin Slovenije in državnemu svetniku, da je s svojimi aktivnostmi in argumenti na odboru državnega zbora za izobraževanje postavil jasna stališča in izpostavil problematiko vseh mestnih občin v Sloveniji, da naj država vendarle uredi področje plačevanje vrtcev, tako, kot je urejeno področje osnovnega šolstva.

Svetniki so soglasno sprejeli Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023. Z rebalansom proračuna so bile predlagane le najnujnejše spremembe, ki jih ni bilo mogoče reševati s prerazporeditvami pravic porabe, vanj smo vključili tudi naknadna vplačila Komunalnemu podjetju Velenje, izvedbo projektov in dodatnih programov.

Prihodki in prejemki so načrtovani v višini 51.309.266 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 55.166.578 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. december 2023 je načrtovano v višini 523.556 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih za 988 tisoč evrov več prihodkov in za 4,891 milijona evrov več odhodkov in izdatkov.

Rebalans proračuna je pripravljen predvsem z namenom, da se v proračun uvrstijo naknadna vplačila kapitala za preprečitev insolventnosti poslovanja Komunalnega podjetja Velenje, projekti, ki so bili uvrščeni v proračun 2022 in je potrebno v letu 2023 zagotoviti sredstva za njihovo izvedbo, ter nekateri dodatni programi.

Dodatna sredstva namenjamo za: ureditev Poslovne cone Stara vas (IV. faza), dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora, podzemne zbiralnice, projekt Urbani park, park Vista, energijsko toplotni dodatek ranljivim skupinam, čistilna otoka na Velenjskem jezeru ter naknadna vplačila kapitala Komunalnemu podjetju Velenje.

S predlaganim Predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 so se vsi svetniki strinjali in tako bomo v letošnjem letu omogočili izvedbo številnih projektov in dodatnih programov, ki bodo lajšali socialno stisko najbolj ranljivih občanov.

Podprli nadaljnji gospodarski razvoj oziroma IV. fazo ureditve Poslovne cone Stara vas

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022 je bila predvidena prodaja nepremičnin, ki se nahajajo na območju urejenim z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje). Svet Mestne občine Velenje je sprejel Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022, s katerim je odobril prodajo nepremičnin v Stari vasi. Zaradi načrtovanja gradnje infrastrukture je bila v času objave javnega razpisa še v teku parcelacija nepremičnin, zato je bila v javnem razpisu oz. osnutku pogodbe navedena približna površina in okvirna vrednost kupnine (491.803,28 EUR). Dokončna površina je znana šele po pravnomočnosti in dokončnosti parcelacije, s tem pa tudi končna cena za celotno površino prodaje. Za sklenitev aneksa k prodajni pogodbi z izdajo zemljiškoknjižnega dovolila in dokončno določitvijo kupnine (ki bo presegla vrednost 500.000,00 EUR) je potrebno k pravnemu poslu pridobiti soglasje občinskega sveta. Svetniki so sklep o odobritvi pravnega posla sprejeli. IV. faza ureditve Poslovne cona Stara vas bo obsegala vzpostavitev cestne, komunalne, elektroenergetske in telekomunikacijske infrastrukture ter izvedbo ukrepov trajnostne naravnanosti.

3. seja Sveta Mestne občine Velenje