NOVICE ObO SD Velenje

23. seja Sveta Mestne občine Velenje

0 Komentarji
1071
28-09-2017

V torek, 26. septembra 2017, je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 23. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 22. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Lekarna Velenje. Svetnice in svetniki so predlog sklepa, po katerem se v svet imenuje Majda Gaberšek, sprejeli.

Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, Predlog Sklepa o prodaji zbirke slik slikarja Lojzeta Perka in Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje je predstavil vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek.

V Predlogu Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje je zapisano, da je Vrtec Velenje na podlagi izračuna ekonomske cene predlagal določitve cene po posameznih programih z veljavnostjo od 1. 10. 2017 dalje, in sicer povišanje cen programov za 1,51 % zaradi odprave plačnih anomalij. Stroški dela so se v primerjavi z realizacijo leta 2016 oz. od zadnje spremembe ekonomske cene novembra 2015 povečali za 2,38 % v oddelku I. starostnega obdobja, 2,31 % v oddelku 3–4 let oz. kombiniranem oddelku, 2,49 % v oddelku II. starostnega obdobja, za 2,23 % pa v razvojnem oddelku.
Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli.

Svetnica SD Velenje Irena Poljanšek Sivka o sklepu o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje.

Irena Poljanšek Sivka

Mestna občina Velenje je lastnica zbirke 21 slik slikarja Lojzeta Perka, s katero upravlja Festival Velenje. Umetniška dela so prepoznavno vezana na okolje Cerknice, kjer je slikar preživel zadnja najbolj ustvarjalna leta. Za odkup del je zainteresirana Občina Cerknica, saj pripravlja posebno stalno postavitev Perkovih del. V Predlogu Sklepa o prodaji zbirke slik slikarja Lojzeta Perka je zapisano, da Perkova dela snovno-motivno niso vezana na območje Mestne občine Velenje, zato je podan predlog, da se zbirka proda. Sredstva od nakupa pa se namenijo za nakup ali izdelavo spomenikov, ki so vezani na Mestno občino Velenje.
Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli.

V Osnutku Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje je predlagano, da se spremeni sestava članov sveta zavoda (zaradi vzpostavitve članskega razmerja, ki omogoča vzpostavitev prevladujočega vpliva predstavnikov ustanovitelja na najpomembnejše strateške odločitve zavoda), način izvolitve predsednika sveta zavoda (predsednika sveta zavoda izvolijo člani izmed vseh članov, ne samo izmed predstavnikov delavcev) in črtanje 15. člena, ker občini zunaj sedeža (Šoštanj in Šmartno ob Paki) nista ustanoviteljici zavoda ter lahko svoje interese uresničujeta preko imenovanih predstavnikov v svetu zavoda.
Svetnice in svetniki so osnutek odloka sprejeli.

Danijel Petric iz Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje je predstavil Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017, Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek, del območja urejanja S4/8 v Velenju, Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01) in Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Stara vas zahod (Tehnološki park Velenje).

S Predlogom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017 se spremeni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za leto 2017 načrtuje v orientacijski vrednosti 3.728.144,77 evra. Sredstva, namenjena za nakup nepremičnega premoženja, se za leto 2017 načrtujejo v višini 908.285 evrov.
Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli.

Pobudo za spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Šalek, del območja urejanja S4/8 v Velenju je podala Krajevna skupnost Šalek.
Predlagane spremembe in dopolnitve odloka so obširne predvsem zaradi izenačitve pogojev oz. opisov dopustnih posegov, predvsem pa zaradi smernic oz. zahtev nosilcev urejanja prostora. Novo je načrtovanje štirih stanovanjskih hiš na mestu, kjer je stalo gospodarsko poslopje. Čez reko Pako je načrtovan most za motorni promet s pešpotjo na mestu poprej predvidenega mostu, namenjenega le pešcem.
Večji poseg predstavlja možnost ureditve parkirišča na zemljišču s parcelnima št. 2431/6 – del in 2431/7 – del, k. o. Velenje. Zasnova parkirišča omogoča gradnjo v skladu s potrebami lastnikov oz. v povezavi z širitvijo dejavnosti v objektu in gostom gostinskega lokala Velun ter dolgoročno željo novogradnje (stanovanjskega objekta). Prav tako spremembe in dopolnitve odloka dajejo možnost, da se večji del parkirišča nameni obiskovalcem starega Šaleka, gradu, cerkve, turističnim in gasilskim prireditvam oz. v širšo javno korist.
Ostale spremembe in dopolnitve odloka omogočajo posamezne novogradnje po porušitvi dotrajanih objektov, spremembe namembnosti, dozidave, posege v strešne konstrukcije, postavljanje nadstrešnic, novogradnje in posodobitve infrastrukturnih objektov in naprav ter nekaj legalizacij.
Svetnice in svetniki so osnutek odloka sprejeli.

Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01) je podal Urad za urejanje prostora Mestne občine Velenje zaradi povečanega števila zahtev občanov za priključevanje nezahtevnih objektov na objekte in omrežja gospodarske javne infrastrukture. V obstoječem odloku priključevanje ni dovoljeno. S spremembami in dopolnitvami odloka se na novo omogoča samostojno priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo za nezahtevne objekte – stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. 12. 1967 in so na predpisan način evidentirane v zemljiškem katastru, pod pogoji upravljavcev posamezne gospodarske javne infrastrukture. Predvidene spremembe in dopolnitve odloka ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju. Predlagana je tudi delna sprememba in dopolnitev 19. člena odloka zaradi upoštevanja smernic Komunalnega podjetja Velenje.
Osnutek odloka so svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog odloka in ga sprejeli.

Območje, na katerem je sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas zahod (Tehnološki park Velenje), ni imelo urejene komunalne infrastrukture. Mestna občina Velenje je v letu 2017 pričela z gradnjo dela komunalne opreme na območju predmetnega prostorskega akta in s tem omogočila priključevanje objektov na komunalno infrastrukturo, za kar pa mora biti odmerjen komunalni prispevek.
Višina komunalnega prispevka objektov na območju Stare vasi zahod (Tehnološki park) znaša 30 % višine komunalnega prispevka primerljivih objektov v poslovnih conah splošnega odloka o odmeri komunalnega prispevka za območje Mestne občine Velenje. Pozitivne finančne posledice gre pričakovati z razvojem območja in novimi delovnimi mesti. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Stara vas zahod (Tehnološki park Velenje) so svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog odloka in ga sprejeli.

Svetnik SD Velenje dr. Adnan Glotić o osnutku Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje).

Adnan gLOTIĆ

Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale je predstavil vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik. Mestna občina Velenje skrbi za vpis grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah, vendar je v večini primerov za to zadostovala že odločba (za ceste kategorizirane od leta 1998 dalje). Tokratni predlog vpisa se nanaša na vpis javnih cest oz. poti za odcep Kovač ter naselji Hrastovec 1 in Hrastovec 2. Ceste so bile zgrajene leta 2014 v sklopu ureditve komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec, kot javne pa so bile kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 11/2016). 

Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Amra Kadrič je svetnicam in svetnikom predstavila Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017. Svetnice in svetniki so predlog sklepa sprejeli.

Svetnice in svetniki so na seji med drugim soglasno potrdili rebalans proračuna 2017, ki ga je predstavil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Z rebalansom proračuna za leto 2017 so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki in prejemki v višini 38.244.361 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 40.536.688 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je bilo 2.758.248 evrov, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 pa je načrtovano v višini 465.921 evrov.

Rebalans proračuna je pripravljen z namenom ponovnega uravnoteženja proračuna, ker v letu 2017 Mestna občina Velenje ne bo prejela načrtovane odškodnine za degradacijo prostora s strani Termoelektrarne Šoštanj v višini 750 tisoč evrov, razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po stanju na dan 31. 12. 2016, ki je bil s sprejetim proračunom načrtovan v višini 1.086.160 evrov, realiziran pa v višini 2.758.248 evrov, zmanjšanja zadolžitve za izvrševanje proračuna za investicije v višini 399.305 evrov, vključitve novih proračunskih postavk v proračun ter uskladitve proračuna z dinamiko izvajanja investicij.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je poudaril, da kljub neugodnim razmeram pri črpanju evropskih sredstev kar 33 % proračuna namenjamo investicijam, skoraj 12 % pa za delovanje in vzdrževanje vrtcev. Letos se bomo zadolžili za 400 tisoč evrov manj, kot smo prvotno načrtovali. Smo ena redkih občin, ki bo v letošnjem letu odplačala več glavnic in obresti, kot bo najela posojil, in to kljub številnim investicijam.

Vodja svetniške skupine SD Velenje Peter Dermol o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2017.

Peter Dermol

Končni poročili o nadzoru Zaključnega računa proračuna MO Velenje za leto 2016 in o nadzoru Mestne četrti Levi breg vzhod za leto 2016 je predstavil predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Velenje Anton Žove.

Vir: www.velenje.si

0.0
Zadnja posodobitev: 01. oktober, 2017
Sorodne Novice: Tanja Fajon in Socialni demokrati prihajamo v Velenje Novinarska konferenca - predstavitev kandidata SD Velenje za nadomestne volitve župana MO Velenje 11. seja Sveta Mestne občine Velenje Svet za gospodarstvo SD Velenje opozarja na pravice delavcev ob prenehanju delovnega razmerja Svetniška skupina SD Velenje podpira oprostitev plačila najemnin za nepremičnine v lasti MOV Mestna občina Velenje prevzela skrb za 42 Slovencev nastanjenih v karanteni v Hotelu Paka Zdravstveni dom Velenje se sooča z velikim pomanjkanjem zaščitne opreme - podjetja prosijo za pomoč! Socialni demokrati Velenje podpiramo ukrepe za pomoč gospodarstvu v Mestni občini Velenje Mestna občina Velenje ohranja brezplačno pravno svetovanje Pogledi svetniške skupine SD Velenje na dogajanje v Mestni občini Velenje, september 2019
SD Velenje Seja Sveta MOV svetniki

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017