11. seja Sveta Mestne občine Velenje

23-06-2020

Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 11. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je po pooblastilu župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča vodil podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 10. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Festival Velenje (imenovani Irma Mehić, Zvonko Hranjec, Nada Zavolovšek Hudarin, Dimitrij Amon), Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje (imenovaniKarmen Grabant, Breda Kolar), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda OŠ Šalek (imenovana Veronika Juvan), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje (imenovana Teja Strgar) in Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (imenovan Boštjan Krajnc).

Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Amra Kadrić je predstavila Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2019.

V premoženjski bilanci občine za leto 2019 se izkazuje knjigovodska vrednost sredstev in obveznosti do virov sredstev proračuna Mestne občine Velenje, enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje, ožjih delov lokalne skupnosti (16 krajevnih skupnosti) in javnih zavodov (20 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Velenje). Premoženje Mestne občine Velenje na dan 31.12. 2019 znaša 238.041.185 evrov in je za 16.900 evrov manjše kot v letu 2018 (238.058.085 evrov).

Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2020 je predstavila predsednica Komisije za priznanja Aleksandra Vasiljević. S sklepom, ki so ga svetnice in svetniki potrdili, je predlagano, da v letošnjem letu naziv častni občan Mestne občine Velenje prejme Ciril Cesar, grb Mestne občine Velenje prejmejo Pikin festival, Rdeči križ Velenje in Zdravstveni dom Velenje, plaketo Mestne občine Velenje pa prejmejo Društvo brigadirjev Velenje, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in Vid – vseživljenjsko izobraževalno društvo Velenje za mrežo skupin starejših ljudi za samopomoč.

Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti, je predstavil Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah, Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021 in za prihodnja šolska leta do preklica in Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021. Sklepi so bili potrjeni.

Na podružnični osnovni šoli Cirkovce že nekaj let spremljamo število vpisanih učencev in demografske podatke o številu šoloobveznih otrok v šolskem okolišu. Za delovanje podružnice je v skladu s pravilnikom o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol normativ najmanj pet učencev. Po zaključenem vpisu v prvi razred za šolsko leto 2020/2021 ne izpolnjujejo pogojev za obstoj in s strani ministrstva niso upravičeni do sredstev za delovanje. Podružnica šola je začasno zaprta že v šolskem letu 2019/2020, zato učenci že letos obiskujejo matično šolo, ki jo bodo tudi bodoči prvošolci. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah so svetnice in svetniki potrdili.

S potrjenim Sklepom o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021 in za prihodnja šolska leta do preklica se določi, da lahko število otrok presega to število za največ dva otroka; v oddelku prvega starostnega obdobja presega dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja pa dvaindvajset otrok.

S potrjenim Sklepom o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021 se lahko v to enoto vpiše 5 otrok.

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je predstavila Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 566/13) in Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 2035/2).

Vodja skupne občinske uprave SAŠA regije Sonja Glažer je predstavila Predlog Sklepa o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje. Skladno z Zakonom o občinskem redarstvu je Mestna občina Velenje sprejela Občinski program varnosti. V navedenem zakonu je določeno, da občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti. Poročilo je izdelano kot pregled predstavljenih področij v sprejetem Občinskem programu varnosti Mestne občine Velenje in je sestavni del Poročila o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2019 ter ocene izvajanja občinskega programa varnosti.

Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje so predstavili vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik in izdelovalca projektne dokumentacije Katja Hodošček, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, ter Dejan Podhraški, ROC, ekonomske analize in pravno svetovanje, d. o. o. Po opravljeni razpravi so svetnice in svetniki osnutek odloka prekvalificirali v predlog in ga sprejeli.

Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti, je svetnicam in svetnikom predstavil Predlog Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je predstavila Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli po skrajšanem postopku. Februarja 2020 smo na seji sveta sprejeli Občinski prostorski načrt Mestne občine Velenje, vendar smo pri pripravi projektnih pogojev za gradnjo enodružinske stanovanjske hiše na parcelah v ožjem stanovanjskem naselju Pesje v Velenju opazili napako v objavljenem besedilu odloka.

S sprejetim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in o načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini Velenje in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov po skrajšanem postopku želimo zagotoviti nadaljnje nemoteno izvajanje te izbirne občinske gospodarske javne službe. Trenutno veljavna koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini Velenje, ki je sklenjena s koncesionarjem, tj. podjetjem NOMAGO, d. o. o., s partnerjem APS, Avtoprevozništvo in servis, d. d., se bo namreč s 30. 8. 2020 iztekla.

Mestna občina Velenje je v letu 2019 pričela z aktivnostmi za izvedbo novega postopka izbire koncesionarja, vendar so se te zaradi dogajanj, povezanih z ukrepi v zvezi z epidemijo koronavirusne bolezni, občutno upočasnile. Zato ne moremo ustrezno zaključiti postopka izbire koncesionarja do 30. 8. 2020 in predlagamo sprejem predmetnega predloga spremembe odloka.

V veljavni koncesijski pogodbi je predvidena možnost podaljšanja trajanja koncesije za največ 12 mesecev. Obdobje podaljšanja se bo skladno z veljavno zakonodajo opredelilo v aneksu k sklenjeni koncesijski pogodbi. Glede na veljavno koncesijsko pogodbo znašajo ocenjeni stroški izvajanja javne službe mestnega avtobusnega prometa in šolskih prevozov mesečno 60.000,00 evrov za šolske prevoze in 30.000,00 evrov za mestni prevoz. Pri podaljšanju veljavne koncesijske pogodbe za 12 mesecev znaša strošek za šolske prevoze 600.000,00 evrov, za mestni prevoz pa 360.000,00 evrov.

Po skrajšanem postopku so svetnice in svetniki potrdili Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje, ki s tokratno spremembo ureja režim parkiranja v garažni hiši Avtobusno postajališče. Prva etaža garažne hiše bo, kot doslej, namenjena vsem uporabnikom, po novem pa bo druga etaža namenjena kupcem tedenskih in mesečnih parkirnih kart, v tretji etaži pa bodo lahko parkirali samo kupci letnih kart, ki bodo imeli svoje stalno označeno parkirno mesto.

S predlaganim Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Velenje mora občina uskladiti programe opremljanja ter odloke o podlagah za odmero komunalnega prispevka z novo veljavno zakonodajo v roku šest mesecev od sprejetja Občinskega prostorskega načrta in mora veljati za območje celotne občine. Predlog odloka vsebuje tudi navedbo oprostitev plačila komunalnega prispevka za nekatere nestanovanjske stavbe, prav tako pa je spodbuden za gradnjo s strani podjetij.

Svetnice in svetniki so potrdili tudi Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2020 in Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2020.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s poročili, ki so objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje v gradivu za 11. sejo Sveta Mestne občine Velenje.

Več o vsebini posameznih aktov vas bomo še obveščali.

Seja se je zaključila ob 14. uri.

VIR: Mestna občina Velenje - https://www.velenje.si

11. seja Sveta Mestne občine Velenje